Heriau creadigol newydd i mi yn fy mywyd personol y tu allan i’r gwaith – gyda mwy o farddoniaeth ar y gweill a dosbarth dyfrlliw wedi’i drefnu.

Gan Katie Cole. Dilynwch ar Twitter: @KCole1811.

Fe es i i’m gweithdy cyntaf yng nghynhadledd staff Chwarae Teg yn llawn brwdfrydedd a gyda meddwl agored. Roedd y siaradwr gwadd, Prith Biant, wedi trawsnewid ystafell gynhadledd arferol yn groto lliwgar llawn teganau, a doedd dim Siôn Corn i’w weld yn unman! Roedd hi’n defnyddio’i thambwrîn i dynnu’n sylw ni, ac roedd ei harddull hynaws yn gwneud i ni fod eisiau gwybod mwy.

Her rhif un: ‘Ydy bod yn greadigol yn rhywbeth y gall pawb ei wneud, neu dim ond rhai ohonom ni?’

Os nad yw bod yn greadigol yn dod yn naturiol i chi roedd gan Prith newyddion da – mae modd i ni gyd ddysgu’r sgil o fod yn greadigol! ( dw i’n eich clywed chi’n rhoi ochenaid o ryddhad! )

Yr her nesaf: ‘Beth yw bod yn greadigol, ydyn ni angen bod yn greadigol, sut gallwn ni fod yn fwy creadigol a meddwl yn fwy creadigol?’

Roedd pedwar grŵp bach o staff Chwarae Teg, a daeth pob un ohonynt i gasgliadau gwahanol.

Cafodd rai ohonom ni gyfle i chwarae gyda Play Doh ( a dyna’r rheswm dros ymddangosiad cyntaf Sydney’r Sarff ), paent a phinnau ffelt. Yn ein grŵp ni, roedd Hazel yn chwarae rôl y Cylch Feistr/Feistres ac yn gwisgo’r het uchel a ddarparwyd.

Fe aeth Hazel, yn unol â’r disgwyl, dan groen y cymeriad yn syth! Wedyn tasg pawb oedd mynd ati i ddehongli a diffinio bod yn greadigol yn ein ffyrdd ein hunain.

Roedd lliw yn un elfen bwysig a nodwyd, yn ogystal â bod yn greadigol er mwyn newid, i ymateb i’r byd ry’n ni’n byw ynddo.

Mae bod yn greadigol hefyd yn rhyddhau pobl ac yn gyfle iddyn nhw flodeuo, a hefyd yn ein hatgoffa o blentyndod pan oedden ni’n gweld posibiliadau di-ben-draw – rhywbeth sy’n gwbl naturiol i blant, ond tuedd oedolion yw cael eu cyfyngu gan ragdybiaethau.

Sut mae diffinio bod yn greadigol? Dyma rai dyfyniadau o’r sesiwn:

— Heb greadigrwydd, byddai popeth yn ailadroddus ac yn dilyn yr un hen drefn — Y dewrder i droi eich cefn ar sicrwydd — Bod yn chwareus — Cymryd risg, torri rheolau, gwneud camgymeriadau, mwynhau — Mater o gysylltu pethau yw bod yn greadigol.

Cawsom ein cyflwyno i ddull gwych o weithio o’r enw ‘Gair ar Hap’, sef nodi her ac yna dewis gair ar hap o restr.

Roedd modd cysylltu’r gair ar hap â’r her a dod o hyd i nifer o eiriau eraill cysylltiedig. Cawsom dipyn o hwyl ac roedd yn ffordd wych o gael y timau i weithio ar y tasgau, clywed agweddau gwahanol a datblygu syniadau newydd o ran sut i fynd i’r afael â’r her.

Ein her benodol ni oedd:

Sut gallwn ni annog mwy o bobl i fod yn Gyfeillion i Chwarae Teg? Ein gair ar hap ni i ddechrau’r dasg oedd ‘Sgriw’ ac o’r gair hwnnw daeth y geiriau cysylltiedig ‘corcyn, B&Q, gyrrwr a blwch offer’. Cynigwyd pob un o’r geiriau gan aelodau’r grŵp a oedd yn canolbwyntio ar wahanol agweddau ar y pwnc.

Roedd y dull o weithio gyda ‘Gair ar Hap’ yn ein galluogi ni i gasglu nifer o syniadau ynghyd i’w harchwilio ‘y tu allan i’r bocs’, neu mewn ffordd ochrol ( yn ôl Edward De Bono, a fathodd y term ‘meddwl ochrol’ ~lateral thinking ).

I gloi, dw i o’r farn y dylem ni gyfansoddi rap newydd ar gyfer Chwarae Teg.

I’r rheini ohonoch chi sy’n cofio’r 80au, ydych chi’n cofio ‘Wham Rap’? Well, ‘Hey everybody, take a look at us, we’ve got fab creativity…’ Dw i am ei gadael hi’n fa’nno efo’r atgof arbennig yna. A na, dwi ddim am wisgo fy sanau fflwroleuol eto!

Diolch, Prith, roedd yn brofiad emosiynol ( mewn ffordd dda ) . . .