Mae Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot, Women into Construction a Chwarae Teg wedi cydweithio i ddatblygu rhaglen beilot ar y cyd sy’n adeiladu ar lwyddiant gwaith Women into Construction o ddenu menywod i’r diwydiant adeiladu drwy waith adeiladu’r Stadiwm Olympaidd yn Llundain.

Mae’r rhaglen beilot ar gyfer Cymru’n dwyn ynghyd fenywod sy’n awyddus i ymuno â’r diwydiant adeiladu, yn eu hyfforddi ac yn dod o hyd i swyddi iddynt yn y sector.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen hyfforddi, e-bostiwch Annie Gregory: annie.gregory@nptcgroup.ac.uk.

Ymgyrch i ddenu menywod Cymru i yrfaoedd adeiladu.

Mae ymgyrch newydd ar droed i berswadio mwy o fenywod i ymuno â’r gweithlu adeiladu yng Nghymru – gan greu gyrfaoedd fel gweithwyr peirianneg proffesiynol neu weithwyr ar safle medrus fel bricwyr, seiri, plymwr neu drydanwyr.

Dim ond 11% o weithlu’r diwydiant adeiladu sy’n fenywod ar hyn o bryd, a dim ond 1% o’r rhain sy’n gweithio ar y safleoedd!

Ymhellach, er bod nifer y menywod sy’n dilyn prentisiaethau wedi codi dros y deng mlynedd diwethaf, dim ond 2% o brentisiaethau adeiladu sy’n cael eu cyflawni gan fenywod.

‘Cyflwyniad i Adeiladu’ 12 wythnos.

Mae ffigurau’n dangos y bydd angen miloedd o beirianwyr, gweithwyr adeiladu proffesiynol a chrefftwyr medrus newydd eu hyfforddi ar Gymru dros y degawd nesaf er mwyn llenwi’r swyddi gwag niferus sydd ar gael yn sgil twf y sector ac i gymryd lle y rhai sy’n gadael neu’n ymddeol.

Mae 3 sefydliad wedi dod ynghyd i lansio rhaglen hyfforddi wedi’i hariannu’n llawn sydd wedi’i chynllunio i annog mwy o fenywod i ystyried gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu a chreu gweithlu amrywiol cynaliadwy – ac mae nawr yn croesawu menywod ledled Cymru.

Mae’r rhaglen newydd — Menywod yn Adeiladu Cymru — sy’n cynnwys yr elusen i fenywod Chwarae Teg, Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot a Women into Construction, yn cynnig lle ar gwrs ‘Cyflwyniad i Adeiladu’ 12 wythnos, wedi’i ariannu’n llawn, i fenywod sydd â diddordeb mewn gyrfaoedd adeiladu.

Bydd dilynwyr y cwrs yn dysgu elfennau sylfaenol gwaith coed, gwaith brics, gwaith plymio a pheintio ac addurno, gan ennill Cymhwyster Lefel 1 ar ôl gorffen.

I’r menywod hynny a fydd yn awyddus i ddatblygu eu dysgu ymhellach ar ôl y cwrs, bydd cyfres o brentisiaethau, lleoliadau gwaith a hyfforddiant ychwanegol ar gael gyda’r nod terfynol o gael swydd yn y diwydiant.

Fe wnaeth Julie James AC, y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, lansio cynllun ‘Menywod yn Adeiladu Cymru’ mewn digwyddiad gwybodaeth a gynhelir ar 22 Chwefror yn Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot, Campws Castell-nedd.

Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb mewn cael rhagor o wybodaeth am y fenter.

Wrth siarad cyn lansio’r rhaglen dywedodd Joy Kent, Prif Weithredwr Chwarae Teg:

Er bod prosiectau a chyrsiau unigol wedi’u cynnig o’r blaen i fenywod i’w hannog i ystyried gyrfaoedd yn y sector adeiladu, ni chrëwyd rhaglen sydd â’r potensial i sicrhau amrywiaeth cynaliadwy yn y sector.

Mae gan gynllun Menywod yn Adeiladu Cymru botensial anferth i helpu menywod i gael gyrfa mewn diwydiant sy’n cael ei ddominyddu gan ddynion yn draddodiadol drwy hyfforddiant gwych a datblygiad pellach drwy brentisiaethau a lleoliadau gwaith.

Fel llawer o sectorau, mae’r diwydiant adeiladu yn debygol o weld prinder difrifol o weithwyr medrus dros y blynyddoedd nesaf.

Trwy annog mwy o fenywod i ddilyn gyrfa yn y diwydiant, byddwn yn sicrhau bod gennym gronfa o weithwyr ar gael i lenwi nifer o swyddi.

I wneud hyn, mae’n hanfodol ein bod yn chwalu unrhyw rwystrau a allai atal menywod rhag dilyn gyrfaoedd anhraddodiadol a thynnu sylw at fanteision niferus y diwydiant adeiladu.

Mark Dacey, Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot:

Mae Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot bob amser wedi ceisio darparu hyfforddiant o safon ac atebion arloesol i’r sector adeiladu.

Rydym yn falch o ddarparu Rhaglen gyntaf Menywod yn Adeiladu Cymru gyda phartneriaid strategol allweddol i roi cyfleoedd gwirioneddol i fenywod gael gyrfa lwyddiannus yn y sector.

Bydd y cydweithio hwn yn darparu cyfoeth o arbenigedd, gan alluogi dull amrywiol cynaliadwy a datblygiad sgiliau, a fydd yn creu’r momentwm i sicrhau gweithlu mwy cynhwysol i’r diwydiant.

Ar Facebook.

Julie James AM, Deputy Minister for Skills and Technology, launching the ‘Women Building Wales’ scheme at an information…

Posted by Grŵp NPTC Group on Monday, February 22, 2016