Rhestrau byr o fenywod yn unig fel modd o sicrhau cydraddoldeb.

Nid oes gan fenywod gynrychiolaeth ddigonol mewn gwleidyddiaeth ar bob lefel o hyd. Mae hwn yn fater hysbys ond nid yw’r cynnydd o ran mynd i’r afael ag ef yn digwydd yn ddigon cyflym.

Ein pryder yw bod yr angen am fwy o gynrychiolaeth fenywaidd mewn gwleidyddiaeth yn cael ei wthio o’r neilltu gan y drafodaeth ynglŷn â manteision ac anfanteision rhestrau byr o fenywod yn unig.

Er mwyn unioni’r sefyllfa, ac er ei bod yn drueni bod eu hangen o gwbl, rydym yn cefnogi’n llwyr y broses o gyflwyno rhestrau byr o fenywod yn unig fel modd o sicrhau cydraddoldeb.

Mae’n bwysig cofio ein bod wedi cael rhestrau byr o ddynion yn unig am amser maith a, bellach, mae angen sicrhau ffyrdd gwell a mwy democrataidd o wneud penderfyniadau.

Gwelwyd bod rhestrau byr o fenywod yn unig yn llwyddo, a thrwy eu mabwysiadu’n ehangach, gallwn asesu effaith tymor hir unrhyw gamau cadarnhaol o’r fath ar faint o gydbwysedd rhwng y ddau ryw sydd ymysg ein cynrychiolwyr etholedig.

Mae sicrhau’r cydbwysedd hwn yn ein sefydliadau gwleidyddol yn hanfodol er mwyn sicrhau cymdeithas fwy cyfartal ac rydym yn credu y bydd mabwysiadu rhestrau byr o fenywod yn unig yn gam cadarnhaol a fydd yn helpu i gyflawni hyn.

Mewn ymateb i’r eitem Newyddion BBC: Cynon Valley Labour all-women shortlist row escalates.