Nid oes gwahaniaeth niwrolegol rhwng ymennydd bechgyn a merched.

Yn anffodus, mae yna ryw gred gyffredin fod llawer o alluoedd merched yn gyfyngedig neu fod merched yn wahanol yn niwrolegol i fechgyn, sy’n golygu bod yn wanach mewn pynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg ( STEM ).

Gan Alice Gray. Dilynwch ar Twitter: @alicejanegray. Blog Alice Gray: mind-ful.blogspot.co.uk.

Mae yna academyddion sy’n sôn am y syniad hwn, er enghraifft, Lawrence Summers a ddywedodd:

one reason the there are fewer women than men in science and engineering professorships might be that fewer women than men have the very high levels of ‘intrinsic aptitude’ that such jobs require”.

Neu hyd yn oed sylwadau gan Michaela Strachan, cyflwynydd rhaglenni bywyd gwyllt ar y teledu, a anogodd genhedlaeth o ferched i fentro i faes bioeg ac ecoleg, gan ddweud:

men are wired differently, making it easier for them to learn the names and categories of animal species”.

Yn ogystal, tybir yn aml bod angen defnyddio dulliau gwahanol i addysgu merched er mwyn iddyn nhw lwyddo yn y pynciau hyn.

Yn 2013, cyhoeddwyd rhestr yn cynghori rhieni ar sut i feithrin galluoedd eu merched. Roedd yn dweud bod merched yn dechrau prosesu gwybodaeth yn ochr chwith yr ymennydd, neu’r ochr iaith (gan awgrymu y dylai merched ddarllen problemau mathemateg yn uchel), bod merched yn ymateb mwy i liwiau, a bod merched, wrth iddyn nhw dyfu’n hŷn, yn cadw’u sgiliau mathemateg a gwyddoniaeth wrth eu defnyddio mewn sefyllfaoedd domestig, a bod merched yn aml yn casáu gwyddoniaeth ond yn dwli ar feddygaeth.

Er i’r syniadau hyn fod yn boblogaidd yn y gorffennol, nid oes gwahaniaeth niwrolegol rhwng ymennydd bechgyn a merched, dim ond galluoedd unigol waeth beth fo’u rhyw a nodweddion yn eu hamgylchedd sy’n achosi stereoteipio.

Gwyddir bod y sylwadau negyddol hyn a disgwyliadau isel ar gyfer merched yn y pynciau hyn yn amharu ar eu gallu i gyflawni – Bygythiad Stereoteip yw’r enw am hyn.

Yn wir, yn y rhan fwyaf o wledydd lle mae stereoteipiau seiliedig ar y ddau ryw yn gyffredin ( fel y DU neu Dwrci ), mae merched yn tangyflawni mewn mathemateg o gymharu â bechgyn.

Ond mewn gwledydd sy’n cynnig cyfle ac adnoddau mwy cyfartal i ddynion a menywod ( fel Gwlad yr Iâ, Sweden a Norwy ), mae’r bwlch rhwng perfformiad y ddau ryw mewn pynciau STEM gryn dipyn yn llai.

Celwydd yw’r syniad bod ymennydd bechgyn a merched yn gweithio’n wahanol; yn enwedig o ran sut maen nhw’n prosesu gwybodaeth a lliw. Ffactorau personol sy’n gyfrifol am unrhyw wahaniaeth, ac mae rhagfarn am stereoteipiau yn effeithio ar ganfyddiad o allu’r plentyn.

Ymhellach, mae’r ffactorau sy’n cyfrannu at y gwahaniaeth rhwng perfformiad bechgyn a merched mewn pynciau STEM yn deillio o stereoteipiau seiliedig ar ryw sy’n effeithio ar ganfyddiad merched o’u hunain, gan beri iddyn nhw amau eu gallu a thangyflawni.

Mae’r stereoteipiau hyn nid yn unig yn cadarnhau hen rolau’r ddau rhyw, megis “sefyllfaoedd domestig” a merched yn casáu gwyddoniaeth ond yn dwli ar alwedigaeth ofalgar meddygaeth, ond maen nhw’n cyfrannu hefyd at gymdeithas lle dyw merched ddim yn llwyddo am iddyn nhw gael eu haddysgu i beidio â llwyddo.

Beth allwn ni ei wneud?

Trwy fynd i’r afael ag anghydraddoldeb yn ein cymdeithas, byddwn yn creu amgylchedd i feithrin potensial i’r eithaf. Mae hyn yn cynnwys cyfyngu (neu ddileu) effaith stereoteipiau seiliedig ar ryw ar blant a sicrhau bod cyfle cyfartal yn rhywbeth y byddant yn ei weld yn gyson.