Plaid Cymru yn amlinellu cynigion i dorri i lawr rwystrau cyflog y rhywiau.

Sicrhau bod menywod yn cyrraedd eu potensial — Adroddiad gan Chwarae Teg ar ran Jocelyn Davies AC. Cyhoeddwyd Mawrth 2015.

Darllenwch yr adroddiad llawn. Plaid Cymru yn amlinellu cynigion i dorri i lawr rwystrau cyflog y rhywiau: Sicrhau bod menywod yn cyrraedd eu potensial.

Mae Plaid Cymru wedi amlinellu cynigion i chwalu rhagfuriau cyflog rhwng y rhywiau a helpu menywod i gyrraedd eu potensial. Wrth drafod adroddiad a gomisiynwyd gan Blaid Cymru, amlygodd Gweinidog cysgodol y Blaid dros yr Economi Rhun ap Iorwerth dri phrif faes pryder ynghylch y canlynol.

Dywedodd Gweinidog cysgodol Plaid Cymru dros yr Economi Rhun ap Iorwerth:

“Er bod cynnydd wedi ei wneud, mae menywod yn dal i wynebu rhwystrau sy’n eu hatal rhag gwneud cyfraniad llawn i’r economi. Mae menywod yn ennill ar gyfartaledd 20% yn llai na dynion, a gorfodir llawer i gymryd swyddi islaw eu sgiliau.

Dyna pam fod angen i ni godi ymwybyddiaeth o ffyrdd newydd o weithio a helpu cyflogwyr i ddod o hyd i ffyrdd o weithio sydd o les iddynt hwy a’u gweithwyr.

Dengys yr ymchwil a gyhoeddwyd heddiw gan Blaid Cymru fod diffyg hyder yn ffactor allweddol a grybwyllwyd gan dri chwarter o fenywod oedd yn teimlo bod rhwystrau rhyw yn eu hatal rhag cyrraedd lefel uchel yr haen reoli.

Rhun ap Iorwerth AM yn credu mae’n rhaid i ni fynd i’r afael â hi trwy roi esiamplau i fenywod a helpu i godi ymwybyddiaeth o amrywiaeth y llwybrau gyrfa sydd ar gael iddynt.

Gwaith rhan-amser?

Ar hyn o bryd, menywod sy’n gwneud 77% o swyddi rhan-amser. Mae hyn yn broblem oherwydd bod y rhan fwyaf o swyddi rhan-amser yn rhai sgiliau isel gyda chyflogau isel, ac y mae hyn yn atal menywod rhag gwneud llawn ddefnydd o’u sgiliau a’u profiad.

Mae llawer o fenywod yn methu â dod o hyd i waith sy’n cyfateb i’w sgiliau a’u galluoedd am fod cyfleoedd hyblyg a rhan-amser yn fwy cyffredin mewn swyddi sgiliau isel.

Mae’r astudiaeth yn dangos fod 28% o fenywod canfod nad yw eu sgiliau a’u profiad yn cael eu defnyddio’n llawn.

Roedd hyn yn arbennig o wir ar gyfer y rhai mewn swyddi lefel is a rhan-amser yn gweithio.

Dywedodd mwy na hanner ( 59% ) o fenywod a holwyd y byddai’n well ganddynt beidio i aros yn eu swydd bresennol sy’n awgrymu bod cefnogaeth i symud i rolau gwell a fyddai’n cynyddu eu boddhad swydd a lles personol.

Mae adroddiad Cymdeithas Fawcett ar fenywod yn y farchnad lafur yn cefnogi hyn:

Women looking for part-time or flexible work face far more competition than they otherwise would when seeking full-time roles, meaning that they often either give-up looking or settle for jobs which pay below market price for their skill set.

Lawrlwythwch yr adroddiad hwn ( 2013 ) [ PDF ].

Cysylltiedig:

Darllenwch yr adroddiad llawn. Plaid Cymru yn amlinellu cynigion i dorri i lawr rwystrau cyflog y rhywiau: Sicrhau bod menywod yn cyrraedd eu potensial.

Safwe Cymdeithas Fawcett: fawcettsociety.org.uk.

Cymdeithas Fawcett adroddiad ( 2013 ) [ PDF ]Women in the labour market‘.