Chwarae Teg yn cynnal digwyddiad gyda Toyota Glannau Dyfrdwy – 28 Tachwedd

Nid bechgyn yn unig sy’n gallu cael gyrfa yn y sector peirianneg, gwyddoniaeth a digidol – dyna fydd y neges mewn digwyddiad gyrfaoedd amgen i ferched a gynhelir yn ffatri Toyota ar Lannau Dyfrdwy ddiwedd fis Tachwedd. Bydd prif elusen cydraddoldeb rhywiol Cymru, Chwarae Teg, yn ymuno â Toyota i gyflwyno Nid dim ond ar gyfer Bechgyn: y ffair yrfaoedd amgen ar gyfer menywod a merched ar 28 Tachwedd. Nod y digwyddiad yw rhoi cyfle i ferched ystyried gyrfaoedd sydd ddim yn cael eu hystyried fel dewisiadau traddodiadol i fenywod. Mae’r digwyddiad wedi’i drefnu ar gyfer merched blynyddoedd 7-13 o ysgolion lleol.

Yn ddiweddar cyhoedd Chwarae Teg Adroddiad Disglair! a oedd yn edrych ar ddyheadau gyrfa menywod ifanc. Dywedodd 87% o’r rhai a gymerodd ran yn yr arolwg bod stereoteipiau ar sail rhyw yn dal i effeithio ar yrfaoedd menywod ifanc. Mae menywod yn dal i ffafrio sectorau sy’n draddodiadol â menywod yn bennaf, er bod angen mwy o fenywod mewn sectorau fel gweithgynhyrchu sy’n gallu cynnig cyflogau uwch.

Meddai Emma Tamplin o Chwarae Teg:

“Mae Chwarae Teg am ddangos i ferched na ddylen nhw fyth deimlo bod eu rhyw’n cyfyngu ar eu huchelgais ac rydym yn falch o allu gweithio gyda chwmni byd-eang uchel ei broffil fel Toyota i ledaenu’r neges hon. Mae Nid dim ond ar gyfer Bechgyn yn gyfle i ferched ddysgu mwy am y gwahanol opsiynau gyrfa mewn amrywiaeth o ddiwydiannau a sectorau cyn mynd ati i ddewis eu pynciau TGAU. Bydd y merched yn cael cyfle i gyfarfod â rôl-fodelau o’r gwahanol sectorau a rhoi cynnig ar sgiliau peirianneg, digidol a sgiliau eraill na chawson nhw’r cyfle i roi cynnig arnyn nhw o’r blaen o bosibl. Mae arolygon cyfredol yn dangos mai dim ond 11% o weithlu peirianneg y DU sy’n fenywod ac mai’r DU sydd â’r ganran isaf o weithwyr peirianneg proffesiynol benywaidd yn Ewrop. Bydd y digwyddiad hwn yn ffatri Toyota, Glannau Dyfrdwy, sy’n gyflogwr lleol pwysig iawn, yn dangos i ferched y gallan nhw ddyheu am yrfa yn y sector peirianneg neu mewn sectorau anhraddodiadol eraill.”

Meddai Natalie Morris o Toyota:

“Rydym wrth ein bodd i gael y cyfle i gynnal digwyddiad Nid dim ond ar gyfer Bechgyn gyda Chwarae Teg. Mae’n argoeli i fod yn ddigwyddiad gwych gyda phobl a sefydliadau anhygoel yn cymryd rhan ar y diwrnod. Rydym yn edrych ymlaen at wneud ein rhan i ysbrydoli menywod ifanc o’r ardal i wireddu eu breuddwydion a chael gyrfaoedd ffyniannus.”

I archebu lle, i chi neu’ch ysgol, neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â post@chwaraeteg.com neu ffoniwch 02920 462 745 i wybod mwy.