Pa effaith bydd Credyd Cynhwysol yn cael ar fenywod yng Nghymru?

Roedd Diwygio Lles, a Chredyd Cynhwysol yn arbennig, yn ôl o dan sylw yr wythnos hon, wrth i rai o’r Tîm Polisi fynd i Lundain i gyfarfod ASau i drafod effaith bosibl y newidiadau hyn ar fenywod yng Nghymru.

Nod y Credyd Cynhwysol yw helpu ac annog pobl i ddatblygu yn y gweithle ac mae Chwarae Teg yn cefnogi hyn.

Mae galluogi menywod i symud i waith sy’n talu’n well ac sy’n gwneud y gorau o’u sgiliau yn allweddol i greu Cymru lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu.

Bydd hyn yn cael ei annog yn rhannol o dan y Credyd Cynhwysol gan ofyniad newydd i rai hawlwyr mewn gwaith geisio cynyddu eu henillion.

Bydd hawlwyr yn cael eu cefnogi gan Hyfforddwyr Canolfan Byd Gwaith i gynyddu eu henillion neu oriau er mwyn cyrraedd y trothwy incwm isaf.

O’n safbwynt ni, mae’n bwysig iawn bod cyflwyno’r gofyniad hwn yn cefnogi pawb i ddatblygu mewn gwaith, a bod y trefniadau ar gyfer ei ddarparu a’i weithredu yn cael eu gwneud mewn ffordd na fydd yn cael effaith negyddol anfwriadol ar fenywod.

Dyma rai o’r prif bwyntiau a gyflwynwyd i sylw ASau a’n hargymhellion ar sut i fynd i’r afael â nhw.

  • Mae’n dal i fod yn fwy arferol gweld menywod yn parhau i fod â swyddi rhan-amser gyda chyflog isel. Nid o ddewis bob amser, ond o ganlyniad i’w rôl fel prif ofalwr, neu oherwydd mai dyma’r prif waith sydd ar gael yn y sectorau lle mae menywod yn gweithio yn draddodiadol.
  • Mae gan Gymru yn arbennig broblem gyda chyflog isel, ac mae’r defnydd o oriau isel neu hyd yn oed gontractau dim oriau yn uwch yma. Gallai hyn ei gwneud hi’n anoddach i fenywod sy’n gweithio yng Nghymru gyrraedd y trothwy isaf.
  • Gan fod rhannau helaeth o Gymru yn ardaloedd gwledig, gallai amser a chost teithio fod yn rhwystr sylweddol i bobl sy’n chwilio am swydd arall neu swydd ‘well’.

Gofynnwyd i ASau ystyried y canlynol wrth weithredu’r Credyd Cynhwysol yng Nghymru:

  • Sicrhau bod yr Hyfforddwyr Gwaith yn derbyn hyfforddiant cynhwysfawr sy’n eu galluogi i fod yn sensitif i anghenion yr unigolyn, yn cynnwys rhwystrau y gall menywod eu hwynebu wrth geisio datblygu yn y gwaith.
  • Dylai gwerthusiad o’r cynlluniau peilot, sy’n digwydd ar hyn o bryd, gynnwys ystyriaeth o wahanol ganlyniadau i ddynion a menywod.
  • Llywodraethau Cymru a’r DU i gydweithio’n agos i sicrhau bod gwasanaethau datganoledig a fydd yn effeithio ar lwyddiant y Credyd Cynhwysol, fel gofal plant a thrafnidiaeth, yn ddigonol cyn i’r gwaith o’i gyflwyno ddechrau.

Gydag adroddiad gan y llywodraeth ar ddatblygu mewn gwaith i’w gyhoeddi’n fuan, a chynllun peilot ar waith, byddwn yn parhau i dynnu sylw llunwyr penderfyniadau at y pwyntiau hyn ar lefel Cymru a’r DU yn y misoedd sydd i ddod.

 

Lawrlwytho.

Papur Briffio Llawn. PDF. Saesneg. Ddatblygiad mewn gwaith y Credyd Cynhwysol.