Mae Prif Weithredwr Chwarae Teg, elusen yng Nghymru sy’n sicrhau datblygiad economaidd menywod, yn ymddiswyddo.

Bydd Joy Kent, sydd wedi arwain yr elusen am bedair blynedd, yn gadael ei swydd ddiwedd y flwyddyn.

Yn ystod cyfnod Ms Kent yn y swydd, mae Chwarae Teg wedi helpu miloedd o fenywod i gamu ymlaen yn eu gyrfaoedd.

Mae wedi cyflwyno Cenedl Hyblyg 1 a Cenedl Hyblyg 2, dwy raglen sylweddol a ariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru, yn ogystal â dathlu cyfraniad menywod i Gymru drwy’r Gwobrau Womenspire cyntaf a gynhaliwyd yng Nghaerdydd ym mis Ebrill eleni.

Dywedodd Ms Kent ei bod “yn hynod falch” o’r hyn mae’r elusen wedi’i gyflawni dan ei harweinyddiaeth:

“Mae wedi bod yn anrhydedd arwain Chwarae Teg ers 2012, gan fod ein gwaith yn hollbwysig o ran adeiladu Cymru sy’n fwy cynhwysol, nid yn unig i fenywod, ond er lles y gymdeithas ehangach a’r economi.

“Mae’r Bwrdd a’r aelodau staff wedi cydweithio er mwyn ailystyried diben a phwyslais y sefydliad, cryfhau ein dulliau llywodraethu, adeiladu ar ein cyfraniad i amrywiaeth ehangach o fentrau polisi Llywodraeth Cymru, y DU ac Ewrop a sefydlu ein Ffrindiau a Chefnogwyr, y rhaglen Menywod mewn Bywyd Cyhoeddus a rhaglenni eraill.

Mae’r gwaith hwn wedi ein galluogi i ehangu ein cyrhaeddiad a’n cymorth i fenywod a chyflogwyr ledled Cymru.”

Dywedodd Ms Kent ei bod “yn ddiolchgar iawn” am gefnogaeth bwrdd cryf iawn Chwarae Teg o ymddiriedolwyr ac am waith caled ac ymrwymiad ei chydweithwyr, a oedd, meddai hi, wedi helpu i wneud yr elusen yn llwyddiant.

“Does dim amheuaeth y bydd Chwarae Teg yn adeiladu ar y llwyddiant hwn yn y dyfodol, gan barhau i arwain y ffordd wrth greu Cymru lle gall menywod gyflawni a ffynnu yng ngwir ystyr y gair,” ychwanegodd.

Bwriad Ms Kent yw cychwyn ei busnes ei hun yn 2017.

Dywedodd Sandra Busby, Cadeirydd Chwarae Teg: “Hoffem ddiolch i Joy am ei hymdrechion diflino fel prif weithredwr dros y pedair blynedd diwethaf.

“Yn ystod ei chyfnod yn y swydd, mae’r elusen wedi mynd o nerth i nerth ac wedi helpu miloedd o fenywod i gamu ymlaen yn eu gyrfaoedd, gan gydweithio â channoedd o gyflogwyr er mwyn eu helpu i gyflwyno mwy o arferion gweithio’n hyblyg i roi hwb i’w canlyniadau.

Rydyn ni wedi sefydlu ymgyrchoedd arloesol hefyd gyda’r nod o annog mwy o fenywod i gymryd rhan ym mywyd cyhoeddus, ac wedi tynnu sylw at lwyddiannau menywod yng Nghymru.

“Mae’n amlwg ein bod yn drist o weld Joy yn ein gadael, ond rydyn ni’n edrych ymlaen at adeiladu ar waith y blynyddoedd diweddar a dod o hyd i olynydd sy’n gallu helpu i symud Chwarae Teg ymlaen mewn cyfnod cyffrous i’r sefydliad.”

Bydd y broses recriwtio ar gyfer Prif Weithredwr newydd yn cychwyn ar unwaith.

Dywedodd Chwarae Teg y bydd deilydd y swydd, a fydd yn gyfrifol am ddau uwch aelod staff, yn arwain a datblygu sefydliad unigryw a hyrwyddo’r cyfraniad y mae menywod yn ei wneud i economi Cymru.

Bydd yn meddwl yn fasnachol a bydd yn dalentog ac yn greadigol, ac yn cynnig sgiliau arwain, datblygu busnes, rhwydweithio a chyfathrebu cadarn ar gyfer y rôl.

Mae profiad blaenorol o arwain sefydliad yn hanfodol.

recruitment@chwaraeteg.com.