Polisi

Mae’r tîm Polisi ac Ymchwil yn darparu gwybodaeth sy’n ceisio ‘newid meddwl’ a dylanwadu ar benderfyniadau. Rydym yn gweithio gyda llunwyr polisïau, addysgwyr a’r cyfryngau, gan rannu ein gwybodaeth a’n harbenigedd i gefnogi datblygiad polisi.Llun croniclo. Tu mewn. Fenyw mynd i'r afael â'r panel yn y 2014 Wythnos y Senedd, San Steffan, Llundain.

Gwneud penderfyniadau

Nid yw menywod yn cael eu cynrychioli’n ddigonol o bell ffordd mewn swyddi sy’n dylanwadu ar ein diwylliant a’n sefydliadau. Rydym yn cefnogi cyflwyno ‘rhestrau byr holl fenywod’ fel modd i gyrraedd cydraddoldeb. Erthygl: Rhestrau byr o fenywod yn unig, Sut i roi tystiolaeth i bwyllgorau’r Cynulliad.


Llun croniclo. Tu mewn. Ddisgybl ysgol yn astudio electroneg.

Addysg a Sgiliau

Mae’n bwysig bod gwaith yn cael ei wneud i helpu i ehangu gorwelion merched er mwyn iddyn nhw gyflawni eu llawn botensial a chael cyfle i fanteisio ar amrywiaeth eang o ddewisiadau gyrfa. Ein hymatebion diweddaraf a’n: Ymateb i’r ymchwiliad STEM, Brentisiaethau yng Nghymru.


Llun croniclo. Tu mewn. Menyw mewn trafodaeth gyda chydweithiwr mewn digwyddiad Chwarae Teg.

Cyflogaeth

Mae diffyg arferion gwaith modern yn rhwystr pwysig i ddilyniant gyrfa menywod yng Nghymru. Adroddiadau: Rhannu Swyddi ar Lefel Uwch, Rhwystrau i arferion gwaith modern, Pwysau, Dyrchafiad, Codiadau Cyflog a Chydraddoldeb: hyder a llwybrau datblygu menywod yn y gweithle.


Ffotograff. Allanol. Safbwynt, llaw wraig yn dal ychydig o nodiadau ugain punt.

Cyllid

Merched a dynion yn profi penderfyniad cyllideb mewn gwahanol ffyrdd gan eu bod yn annhebygol o fod mewn cyflogaeth union yr un fath.


Ffotograff. Tu mewn. Fyfyriwr y Gyfraith yn eistedd o flaen monitor cyfrifiadur.

Deddfwriaeth

Er mwyn sicrhau bod deddfwriaeth er lles pob aelod o’r gymdeithas ac nad yw’n rhoi unrhyw grŵp dan anfantais annheg,


Ffotograff. Ysgrifennu du lliw testun graffiti TLODI sillafu ar draws wal.

Tlodi

Mae menywod yn fwy tebygol o fyw mewn tlodi. Maen nhw mewn mwy o berygl o fynd i dlodi na dynion. Cymryd camau i godi incwm menywod.


Ein cynnydd a datblygiad

Rydym yn canolbwyntio ar ddeuddeg feysydd polisi gwahanol. Yn ogystal â'r rhai ymddangos uchod, rydym yn hyn o bryd yn gweithio ar sesiynau briffio ac ymatebion ymgynghori i'r canlynol:


Brexit

Ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd yw un o’r ymarferion deddfwriaethol mwyaf arwyddocaol yn ein hanes diweddar. Wrth i’r trafodaethau barhau, ansicr o hyd yw dyfodol ein perthynas â’r UE

Mae trafodaethau Brexit yng Nghymru wedi canolbwyntio’n bennaf ar oblygiadau cyfansoddiadol posibl y Bil Ymadael â’r UE ac effaith Brexit ar amaethyddiaeth a masnach. Mae’r rhain yn faterion pwysig, ond mae hefyd yn hanfodol bod y goblygiadau o ran y rhywiau yn cael eu hystyried yn llawn er mwyn sicrhau nad yw menywod yn talu pris uwch am Brexit.

Ewch i Brexit — dudalen glanio Brexit.

 

Menter

Maen menywod yn wynebu amrywiaeth o rwystrau sy’n ymwneud â rhyw, fel diffyg arian, diffyg darpariaeth gofal plant, a hyder. Mae dynion a menywod yn dueddol o sefydlu busnes am resymau gwahanol.

Mae ein sesiynau briffio ac ymatebion ymgynghori ar gyfer — Menter — i ddilyn yn fuan.

Ewch i Polisi — dudalen glanio Menter.

 

Cydraddoldeb

Mae menywod yn profi anghydraddoldeb mewn llawer o feysydd sydd yn aml yn gwaethygu os ydyn nhw’n rhan o grŵp gwarchodedig arall.

Ein sesiynau briffio ac ymatebion ymgynghori ar gyfer — Cydraddoldeb — i ddilyn yn fuan.

Ewch i Polisi — dudalen glanio Cydraddoldeb.

 

Economi

Mae menywod a dynion yn ymwneud â’r economi mewn ffyrdd gwahanol ac mae eu profiadau o’r economi yn wahanol hefyd. Gwahaniaeth allweddol yw’r budd a geir drwy fuddsoddi mewn seilwaith.

Ein sesiynau briffio ac ymatebion ymgynghori ar gyfer — EconomiPapur Briffio ar gael.

Ewch i Polisi — dudalen glanio Economi.

 

Trafnidiaeth

Gall cysylltiadau trafnidiaeth gwael, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig, gael effaith negyddol ar allu menyw i gael gafael ar wasanaethau cyhoeddus a chyrraedd y gweithle.

Ein sesiynau briffio ac ymatebion ymgynghori ar gyfer — Trafnidiaeth — i ddilyn yn fuan.

Ewch i Polisi — dudalen glanio Trafnidiaeth.