Addysg a sgiliau

Yn gyffredinol, mae merched yn cyflawni a llwyddo ym myd addysg ac yn gwneud yn well na bechgyn yn yr ysgol.


Llun croniclo. Tu mewn. Ystafell ddosbarth ysgol. Ddisgybl ysgol yn cymryd rhan mewn arbrawf ffiseg.

Mae merched yn cael eu tangynrychioli mewn pynciau fel Ffiseg, Cemeg a Mathemateg.

Yn gyffredinol, mae merched yn cyflawni a llwyddo ym myd addysg ac yn gwneud yn well na bechgyn yn yr ysgol. Mae mwy o fenywod na dynion yn gwneud hyfforddiant yn y gwaith.

Fodd bynnag, mae stereoteipio ar sail rhyw yn parhau’n broblem gyda merched yn cael eu tangynrychioli mewn pynciau fel Ffiseg, Cemeg a Mathemateg, ac mewn colegau, merched sydd i’w gweld yn bennaf mewn meysydd fel trin gwallt a harddwch.

Mae hyn yn arwain at fwy o wahanu ar sail rhyw yn y gweithle.

Mae’n bwysig bod gwaith yn cael ei wneud i helpu i ehangu gorwelion merched er mwyn iddyn nhw gyflawni eu llawn botensial a chael cyfle i fanteisio ar amrywiaeth eang o ddewisiadau gyrfa.

Gallwch ddarllen ein hadroddiadau briffio diweddaraf a’n hymatebion i ymgynghoriadau ar y pynciau hyn isod.

 

Ymateb i Ymgynghoriad Strategaeth Addysg Uwch ar gyfer Cymru CCAUC

Hydref 2016

Yn yr ymateb hwn rydym yn amlinellu ein hawgrymiadau ar gyfer mabwysiadu bwriadau strategol cryfach i ddangos ymrwymiad i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb rhywiol yn y sector AU.

Download
 

Ymateb i Ymgynghoriad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg – Dysgu a Datblygu Proffesiynol Athrawon

Ionawr 2017

Ymateb i Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – Achredu Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon

Tachwedd 2016

Yn yr ymatebion hyn rydym yn amlinellu pwysigrwydd creu amgylcheddau dysgu sy’n cynnwys y ddau ryw i sicrhau cyfle cyfartal i bawb, a phwysigrwydd darparu’r sgiliau a’r wybodaeth i athrawon herio stereoteipiau ar sail rhyw.

Download

Ymateb i Ymgynghoriad Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Awst 2016

Yn yr ymateb hwn rydym yn nodi’r prif feysydd yr hoffem i’r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg eu hystyried yn ystod pumed tymor y Cynulliad. Un o’r meysydd hyn yw cynnwys ymwybyddiaeth o anghydraddoldeb rhywiol a stereoteipio ar sail rhyw yn y diwygiadau i’r cwricwlwm, mewn hyfforddiant athrawon, yn y broses arolygu ac mewn cyngor gyrfaoedd.

Lawrlwytho
 

Ymgynghoriad Rhanddeiliaid – Cymwysterau Cymru.

Ionawr 2016

Fel un o randdeiliaid allweddol Cymwysterau Cymru, gofynnwyd i ni gyfrannu at waith ymchwil i fesur hyder pobl mewn cymwysterau a’r system gymwysterau yma yng Nghymru.

Mae’r ymateb hwn yn cyflwyno’n argymhellion ar greu system gymwysterau sy’n cyflawni’n gyfartal i ddynion a menywod.

Lawrlwytho
 

Papur Briffio. Prentisiaethau ar gyfer pawb.

Tachwedd 2015

Mae’r papur briffio hwn yn amlinellu’r gwahaniaethau mae merched a dynion yn gwynebu o fewn y system prentisiaethau, a sut y gallwn ni gwella’r sefyllfa.

Lawrlwytho
 

Adolygiad Diamond o drefniadau cyllido addysg uwch a chyllid myfyrwyr yng Nghymru.

Mehefin 2015

Yn ein ymateb i’r adolgyiad hwn, tynnwn sylw at sut y gall trefniadiau cyllido addysg uwch yng Nghymru cefnogi ffyrdd newydd a hyblyg o ddarparu addysg, yn ogystal a chefnogi Prifysgolion i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb rhywiol.

Ein Ymateb
 

Ymateb i’r ymchwiliad STEM.

Ebrill 2014

Ein hymateb i’r Cynulliad Cenedlaethol Pwyllgor Menter a Busnes Cymru yn dilyn ymchwiliad mewn i STEM. Ar gael fel PDF.

Ein Ymateb
 

Ymchwiliad y Pwyllgor Menter a Busnes i Brentisiaethau yng Nghymru.

Mawrth 2012

Er gwaethaf camau i herio stereoteipiau a nifer cynyddol o ferched yn mynd i mewn i sectorau sy’n draddodiadol ei ddominyddu gan ddynion, y mater o rhyw-arwahanu yn parhau yn ein heconomi.

Ein Ymateb
 

Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar: Strategaeth Genedlaethol newydd ar gyfer Gwaith Ieuenctid i Gymru 2013 – 2018.

Medi 2013

Dylai’r gwasanaethau ieuenctid statudol a gwirfoddol yn anelu at gael data penodol rhwng y ddau ryw. Byddai hyn yn rhoi trosolwg cywir o wahaniaethau rhwng y rhywiau a rhwng unrhyw ddefnyddwyr gwasanaeth.

Byddai hyn yn arwain at ddatblygu dull rhyw benodol, a all fod yn fwy effeithiol.

Ein Ymateb