Cydraddoldeb

Mae menywod yn profi anghydraddoldeb mewn llawer o feysydd sydd yn aml yn gwaethygu os ydyn nhw’n rhan o grŵp gwarchodedig arall.


Ffotograff. Allanol. Law yn dal i fyny poster sy'n cynnwys y gair CYDRADDOLDEB ysgrifenedig ar draws gefndir enfys lliw.

Cymru fwy cyfartal

Mae menywod yn profi anghydraddoldeb mewn llawer o feysydd sydd yn aml yn gwaethygu os ydyn nhw’n rhan o grŵp gwarchodedig arall. Mae menywod o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig, pobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol neu fenywod anabl yn aml yn wynebu anfanteision lluosog a gallan nhw ei chael hi hyd yn oed yn fwy anodd i gyflawni eu llawn botensial.

Bydd creu Cymru sy’n fwy cyfartal lle mae gan bawb y cyfle i gyflawni eu llawn botensial a chyfrannu’n llawn i’r economi o reidrwydd yn galluogi Cymru i fod yn fwy ffyniannus ac arloesol. Felly mae’n hanfodol bod pob menyw yn gallu llwyddo a ffynnu.

Lle mae gan bawb y cyfle i gyflawni eu llawn botensial.

Gallwch ddarllen ein hadroddiadau briffio diweddaraf a’n hymatebion i ymgynghoriadau ar y pwnc hwn isod.

 

Effaith Brexit ar Fenywod Cymru

Ebrill 2017

Yn y Papur Briffio yma, rydym yn amlinellu yr effaith potensial o Brexit ar fenwyod yng Nghymru.

Lawrlwytho
 

Diwrnod Rhyngwladol Fenywod 2017

Mawrth 2017

Yn y papur briffio yma, rydym yn amlinellu’r rhwystrau sydd dal yn atal ni rhag cyrraedd cydraddoldeb rhywiol yng Nghymru.

Lawrlwytho
 

Ymateb i Ymgynghoriad Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol – Hawliau Dynol yng Nghymru

Chwefror 2017

Yn yr ymateb hwn rydym yn dangos yr angen i egluro’r newidiadau sy’n digwydd fel rhan o Brexit, a’r angen am ymrwymiad hirdymor i gynnal a chryfhau hawliau dynol yn y DU, wrth i drafodaethau a newidiadau ddigwydd, ac wedi hynny.

Lawrlwytho
 

Ymateb i Ymgynghoriad Y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol

Awst 2016

Yn yr ymateb hwn rydym yn nodi’r prif feysydd yr hoffem i’r Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol eu hystyried yn ystod pumed tymor y Cynulliad. Mae’r rhain yn cynnwys ystyried dulliau i fynd i’r afael â chynrychiolaeth annigonol menywod yn y broses o wneud penderfyniadau a mabwysiadu strategaeth prif ffrydio rhywedd.

Lawrlwytho
 

Adnewyddu amcanion y cynllun cydraddoldeb strategol 2016.

Ionawr 2016

Diwygio amcanion y Cynllun Cydraddoldeb Strategol.

Fe wnaethon ni ysgrifennu at holl gyrff cyhoeddus Cymru i’w cefnogi wrth iddyn nhw ddiwygio amcanion eu cynlluniau cydraddoldeb strategol.

Mae’r papur hwn yn nodi’r meysydd allweddol i’w hystyried wrth fynd ati i ddiwygio amcanion.

Lawrlwytho