Cyflogaeth

Mae menywod yn dal i fod wedi’u crynhoi mewn swyddi cyflog isel, sgiliau isel, rhan-amser.


Llun i'r wasg. Allanol. Portread. Menyw yn sefyll o flaen wal frics oren tywyll - y cefndir wal allan o ffocws.

Cyflog isel, sgiliau isel

Mae menywod yn dal i fod wedi’u crynhoi mewn swyddi cyflog isel, sgiliau isel, rhan-amser yn aml sy’n cyfyngu ar eu cyfraniad i’r farchnad lafur ac i economi Cymru.

Maen nhw hefyd yn llai tebygol o weithio yn y sector cyhoeddus ac mewn meysydd lle mae contractau dros dro a dim oriau yn gyffredin.

Mae safle menywod yn y farchnad lafur yn ffactor sylweddol yn y bwlch cyflog parhaus rhwng y ddau ryw ac mae’n hanfodol bod camau’n cael eu cymryd i fynd i’r afael â hyn fel y gall menywod gyflawni a ffynnu.

Gallwch ddarllen ein hadroddiadau briffio diweddaraf a’n hymatebion i ymgynghoriadau ar y pwnc hwn isod.

 

Ymateb Chwarae Teg. Ymchwiliad y Pwyllgor Dethol Gwaith a Pensiynau.

Adrodd ar fwlch cyflog

Mawrth 2017

Yn y papur briffio yma, rydym yn egluro pam fydd adrodd ar bwlch cyflog yn ymarfer defnyddiol i gwmniau gwneud.

Lawrlwytho
 

Caffael a’r Diwydiant Adeiladu

Mawrth 2017

Yn y papur briffio yma, rydym yn egluro sut y gall caffael cyhoeddus cael ei ddefnyddio i annog fwy o ferched i fewn i’r sector adeiladu, a helpu mynd i’r afael a diffyg sgiliau o fewn y sector.

Lawrlwytho
 

Mehefin 2016

Pwyllgor Gwaith a Phensiynau Tŷ’r Cyffredin.

Cynhaliodd y Pwyllgor Gwaith a Phensiynau ymchwiliad i ddyfodol Canolfan Byd Gwaith gan ystyried y camau sydd angen eu cymryd i baratoi’r Canolfannau hyn ar gyfer y newidiadau arfaethedig i’r gwasanaethau a ddarperir ganddynt.

Yn ein hymateb, fe wnaethon ni nodi sut gallai’r newidiadau effeithio ar fenywod yn wahanol i ddynion a’n hargymhellion i liniaru’r effeithiau hyn.

Lawrlwytho
 

Papur Briffio.

Mehefin 2016

Datblygiad mewn gwaith yn y Credyd Cynhwysol.

Mae gofyniad newydd o fewn y Credyd Cynhwysol i rai hawlwyr mewn gwaith gynyddu eu henillion, yn cael ei dreialu ar hyn o bryd.

Mae’r papur hwn yn nodi sut gallai’r newid hwn effeithio fwy ar fenywod, a’r camau y credwn y dylid eu cymryd i liniaru’r effeithiau hyn.

Lawrlwytho
 

Gwella recriwtio a chadw gweithwyr Gofal Cartref yng Nghymru.

Ebrill 2016

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Sector Gofal Cartref.

Ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar wella’r broses o recriwtio a chadw gweithwyr gofal cartref yng Nghymru.

Lawrlwytho
 

Ymateb i Ymchwiliad y Pwyllgor ar gyfer Fenywod a Chydraddoldebau.

Ebrill 2016

Ymchwiliad Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb Tŷ’r Cyffredin i wahaniaethu ymhlith menywod beichiog a menywod ar gyfnod mamolaeth.

Ein hymateb i ymchwiliad y Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb i wahaniaethu ymhlith menywod beichiog a menywod ar gyfnod mamolaeth.

Lawrlwytho
 

Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth y DU.

Mawrth 2016

Adroddiadau gorfodol am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar eu cynlluniau i orfodi cwmnïau sy’n cyflogi dros 250 o weithwyr i gyflwyno adroddiadau am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Lawrlwytho
 

Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau. Merched dros 40.

Tachwedd 2015

Ymchwiliad y Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb i’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer menywod dros 40 oed.

Ein hymateb i Bwyllgor Menywod a Chydraddoldeb Tŷ’r Cyffredin ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau ar gyfer menywod dros 40 oed.

Lawrlwytho
 

Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau.

Tachwedd 2015

Mae’r papur hwn yn amlinellu’r hyn sydd wrth wraidd y bwlch cyflog rhwng y rhywiau a’r camau sydd eu hangen i’w gau.

Er gwaethaf rhywfaint o gynnydd mae’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn dal yn parhau ac yn cael ei farcio yn enwedig ar gyfer menywod hŷn.

Nodyn: Mae fersiwn Cymraeg yn cael ei ddiweddaru. Yn y cyfamser, os gwelwch yn dda weld y fersiwn Saesneg.

Adroddiad
 

Pwysau, Dyrchafiad, Codiadau Cyflog a Chydraddoldeb.

Medi 2014

Astudiaeth o’r rhwystrau i hyder a llwybrau datblygu menywod yn y gweithle. Ar gael fel PDF.

Adroddiad
 

Rhannu Swyddi ar Lefel Uwch.

Mai 2014

Ym mis Mawrth 2014 comisiynodd Chwarae Teg Ymchwil Arad i gynnal ymchwil a fyddai’n edrych ar y manteision, y rhwystrau a’r ffactorau llwyddiant sy’n gysylltiedig â rhannu swydd ar lefel uwch i fusnesau yng Nghymru. Ar gael fel PDF.

Adroddiad
 

Rhwystrau i arferion gwaith modern ar gyfer busnesau yng Nghymru.

Mawrth 2014

Ym mis Tachwedd 2013, fel rhan o’r prosiect Cenedl Hyblyg , comisiynodd Chwarae Teg, Ymchwil Arad i gynnal ymchwil i’r rhwystrau a’r manteision sy’n gysylltiedig â rhoi Arferion Gwaith Modern ar waith i fusnesau yng Nghymru. Ar gael fel PDF.

Adroddiad