Deddfwriaeth

Deddfwriaeth er lles pob aelod o’r gymdeithas ac nad yw’n rhoi unrhyw grŵp dan anfantais annheg.


Llun croniclo. Tu mewn. Fyfyrwraig yn astudio llyfr cyfraith.

Deddfwriaeth Teg

Er mwyn sicrhau bod deddfwriaeth er lles pob aelod o’r gymdeithas ac nad yw’n rhoi unrhyw grŵp dan anfantais annheg, mae’n bwysig craffu’n drylwyr ar y ddeddfwriaeth, ac fel rheol gwneir hynny trwy ymgynghori yn ystod y cam pwyllgor.

Gallwch ddarllen ymatebion Chwarae Teg i’r ymgyngoriadau hyn isod.

 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Ionawr 2016

Cynigion ar gyfer y Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Newyddion: Allwch chi fesur cynnydd gwlad heb edrych ar gydraddoldeb rhywiol?

(Ar gael fel PDF. Saesneg yn unig).

Ein Ymateb
 

Egwyddorion Cyffredinol Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Awst 2014

Nid oes gan fenywod gynrychiolaeth ddigonol ym maes gwneud penderfyniadau yng Nghymru o hyd. Mae’n bwysig cael cydbwysedd rhwng y rhywiau ( 50% yn fenywod ) ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus fel eu bod yn cynrychioli’n well y cymunedau maent yn eu gwasanaethu. Ar gael fel PDF..

Ein Ymateb