Etholiad Cyffredinol 2015

Beth mae hyn yn ei olygu i fenywod yng Nghymru?


Darlun. Ddau gymeriad, dyn ar y chwith, ferch ar y dde, dal i fyny baner gyda'r geiriau Dweud eich Dweud! ysgrifennu ar ei draws. Ar yr ochr dde, cymeriad yn siarad i mewn i megaffon.

A wnaethoch chi dweud eich dweud!

Ar ôl i bobl Prydain fwrw’u pleidlais ar 7 Mai, bellach mae gennym Lywodraeth Geidwadol â mwyafrif mewn grym yn San Steffan, sy’n olynu Llywodraeth Glymblaid flaenorol y Ceidwadwyr a’r Democratiaid Rhyddfrydol.

Er mwyn i fenywod yng Nghymru

Er bod llawer o feysydd polisi wedi eu datganoli i Gymru mae nifer o feysydd allweddol yn parhau dan reolaeth Llywodraeth y DU megis cyflogau, treth a lles. Felly, beth mae’r newid mewn Llywodraeth yn ei olygu i fenywod yng Nghymru?
Roedd maniffesto’r Ceidwadwyr yn cynnwys llawer o bolisïau a fyddai’n debygol o effeithio ar fenywod Cymru, rhai mewn modd cadarnhaol tra gallai eraill fod yn destun pryder. Er enghraifft, bydd y cynlluniau i godi’r trothwy treth incwm personol i £12,500 y flwyddyn a chynyddu’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol o fudd i bobl mewn swyddi incwm isel, a menywod yw’r rhan fwyaf o’r rheiny.

Roedd maniffesto’r Ceidwadwyr yn cynnwys addewidion hefyd i barhau i weithio i:

  • Gynyddu nifer y menywod ar fyrddau cwmnïau’r FTSE a chael gwared ar y rhwystrau mae menywod yn eu hwynebu wrth geisio mynediad i’r gweithle.
  • Ar y llaw arall, roedd y maniffesto’n cynnwys nifer o doriadau pellach i wariant ar les, sydd hyd yma wedi effeithio’n fwy ar fenywod na dynion, a hefyd ymrwymiad i gyflwyno’r Credyd Cynhwysol, a allai, fel y mae ar hyn o bryd greu rhwystrau ychwanegol yn ddiarwybod i fenywod gael mynediad i’r gweithle.
  • Dros y 5 mlynedd nesaf, bydd Chwarae Teg yn parhau i fonitro gwaith Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU fel ei gilydd, gan ymroi i ddylanwadu ar bolisïau a deddfwriaeth er mwyn adeiladu Cymru lle gall menywod gyflawni a ffynnu.
 

Mwy am Etholiad Cyffredinol 2015

Beth mae hyn yn ei olygu i fenywod yng Nghymru? Dadansoddiad o addewidion a wnaed gan y Blaid Ceidwadwyr.

Maniffestos y pleidiau – O Safbwynt Menywod. Cymharu maniffestos y pleidiau Etholiad Cyffredinol 2015.

Maniffesto cryno Chwarae Teg. Lawrlwythwch PDF. Ein blaenoriaethau o ran polisi ar lefel San Steffan.