Gofal

Er gwaethaf rhywfaint o gynnydd, mae menywod yn parhau i gael eu hystyried yn ofalwyr yn gyntaf ac yn ail enillwyr cyflog.


Llun croniclo. Tu mewn. Mae rhieni yn eistedd bob ochr eu mab ifanc, sy'n chwarae gyda llyfr.

Ofalwyr yn gyntaf ac yn enillwyr yn ail

Er gwaethaf peth cynnydd, mae menywod yn dal i gael eu gweld fel cynhalwyr yn gyntaf ac enillwyr cyflog yn ail sy’n golygu bod gofalu am blant a phobl hŷn yn dal yn rhwystr sylweddol wrth i fenyw ystyried a yw am ymuno â’r gweithle neu symud ymlaen yn y gweithle.

Mae’n bwysig ystyried modelau newydd o ofal plant a gofal i’r henoed a bod gofal plant yn seiliedig ar anghenion economaidd y rhieni ac anghenion addysgol y plant.

Gallwch ddarllen ein hadroddiadau briffio diweddaraf a’n hymatebion i ymgynghoriadau ar y pwnc hwn isod.

 

Tadau a’r Byd Gwaith

Chwefror 2017

Ein ymateb i ymchwiliad Pwyllgor Menywod a Chydraddoldeb San Steffan i fewn i dadau a’r byd gwaith.

Lawrlwytho
 

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru – Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru

Rhagfyr2016

Yn y papur hwn rydym yn nodi ein hymateb i gynigion Llywodraeth Cymru i greu Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i Gymru i ddarparu cyngor ac arweiniad strategol ar fuddsoddi mewn seilwaith. Ynddo rydym yn nodi sut y gellid cynllunio corff o’r fath i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb yn cynnwys yr angen i gynnwys “seilwaith cymdeithasol” yn rhan o gylch gwaith y Comisiwn.

Lawrlwytho
 

Papur Briffio – Menywod sy’n Ofalwyr.

Mehefin 2014

Mae’r papur hwn yn nodi’r camau yr ydym yn credu y bydd yn galluogi pobl i gydbwyso gwaith a chyfrifoldebau gofalu er mwyn i fenywod i gyflawni eu llawn botensial yn y gweithle.

Lawrlwythwch PDF.

Darllenwch y Briff llawn
 

Papur Briffio – Buddsoddi mewn Gofal Plant.

Gorffenaf 2016

Yn y papur briffio hon, eglurwn pam fod buddsoddiad mewn isadeiledd ffisegol a chymdeithasol yn bwysig o safbwynt cydraddoldeb rhywiol. Amlinellwn sut a gallwn newid sut yr ydym yn ymdrin a gofal plant o safbwynt polisi.

Lawrlwythwch PDF. (Saesneg yn unig)

Darllenwch y Briff llawn