Tlodi ac lles

Cymryd camau i godi incwm menywod, i gael menywod i gymryd mwy o ran yn y farchnad lafur.


Ffotograff Street. Safbwynt edrych ar draws y stryd fawr gyda phobl yn cerdded yn y blaendir.

Mae menywod yn fwy tebygol o fyw mewn tlodi

Maen menywod mewn mwy o berygl o fynd i dlodi na dynion ac mewn llawer o achosion, incwm menywod yw’r ffactor sy’n penderfynu a yw teulu’n byw mewn tlodi neu beidio.

Bydd cymryd camau i godi incwm menywod, i gael menywod i gymryd mwy o ran yn y farchnad lafur ac i fynd i’r afael â materion gwahanu galwedigaethol yn cael effaith sylweddol ar lefelau tlodi’n gyffredinol.

Gallwch ddarllen ein hadroddiadau briffio diweddaraf a’n hymatebion i ymgynghoriadau ar y pwnc hwn isod.

 

Ymateb i Ymchwiliad:
Ymchwiliad i fewn i dlodi

Mehefin 2017

Ein ymated i ymchwiliad Pwyllgor Cydraddoldeb y Cynulliad i fewn i dlodi yng Nghymru: gwneud i’r economi weithio i’r rheini sydd ag incwm isel.

Lawrlwytho
 

Uwchgynhadledd Menywod Cymru 2016: Adroddiad ar Fenywod a Thlodi.

Mawrth 2016

Er mwyn dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2016, daeth Chwarae Teg, Merched yn Gwneud Gwahaniaeth, Oxfam Cymru a swyddfa Llywydd y Cynulliad at ei gilydd i gynnal Uwchgynhadledd Menywod Cymru.

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno’r materion allweddol a godwyd yn ystod trafodaeth bord gron am brofiadau menywod o dlodi a rhai o’r argymhellion all helpu i fynd i’r afael â’r rhwystrau a achosir gan dlodi.

Lawrlwytho
 

Menywod a Diwygio Lles.

Tachwedd 2014

Mae’r papur hwn yn amlinellu sut mae diwygio lles wedi effeithio’n anghymesur ar fenywod hyd yn hyn a sut bydd yn parhau i wneud hynny.

Darllenwch y briff llawn
 

Tlodi ac Anghydraddoldeb.

Medi 2014

Ymateb i ymchwiliad Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mae cysylltiad anorfod rhwng tlodi ac anghydraddoldeb felly mae’n amhosibl mynd i’r afael ag un heb fynd i’r afael â’r llall.

Ein Ymateb
 

Effaith tlodi ar gyrhaeddiad addysgol.

Ionawr 2014

Galwad am gudd-wybodaeth ac enghreifftiau arfer gorau. Mae merched yn fwy tebygol o fod mewn tlodi na dynion, yn fwy tebygol o ddioddef cyfnodau hirach o dlodi ac mewn mwy o berygl o syrthio i dlodi os ydynt yn colli eu swydd.

Er mwyn cael gwared ar y cysylltiad rhwng tlodi a chyrhaeddiad addysgol gwael, mae angen gweithredu i fynd i’r afael â thlodi menywod yn y tymor hir.

Ein Ymateb