Economi

Mae menywod a dynion yn ymwneud â’r economi mewn ffyrdd gwahanol.


Ffotograff. Tŷ teganau bloc pren. To coch, waliau melyn, drws glas ar ben nifer o nodiadau £10, sy'n cael eu fanned allan i siâp cylch.

Profiad Merched o’r economi

Mae menywod a dynion yn ymwneud â’r economi mewn ffyrdd gwahanol.

Mae eu profiadau o’r economi yn wahanol hefyd. Gwahaniaeth allweddol yw’r budd a geir drwy fuddsoddi mewn seilwaith. Gan nad yw menywod yn cael eu cynrychioli’n ddigonol mewn diwydiannau fel adeiladu a pheirianneg, nid ydynt yn elwa cymaint ar y prosiectau hyn â dynion.

Er mwyn manteisio i’r eithaf ar gyfraniad menywod i’r economi, mae angen gweithredu er mwyn mynd i’r afael ag amrywiaeth o rwystrau sy’n atal menywod rhag cymryd rhan yn y farchnad lafur a gwneud defnydd llawn o’u sgiliau.

 

Economi Cymraeg sy’n gweithio i fenywod

Hydref 2016

Yn y Papur Briffio yma, rydym yn dadlau am yr angen I wneud cydraddoldeb rhywiol yn flaenoriaeth economaidd strategol i Gymru.

Ar gael fel PDF.

Lawrlwtho
 

Blaenoriaethau ar gyfer Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Awst 2016

Yn y papur hwn rydym yn nodi’r prif feysydd yr hoffem i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau eu hystyried yn ystod pumed tymor y Cynulliad. Mae’r rhain yn cynnwys edrych ar seilwaith gofal plant Cymru, sut y gall strategaeth economaidd ystyried rhywedd yn fwy effeithiol a gwaith dilynol i edrych ar docynnau cyfunol ar rwydweithiau trafnidiaeth Cymru.

Ar gael fel PDF.

Lawrlwtho
 

Menywod a’r economi.

Ionawr 2015

Mae’r papur hwn yn amlinellu sefyllfa menywod yn yr economi a’r camau i fynd i’r afael â rhai o’r rhwystrau y maent yn eu hwynebu.

Ar gael fel PDF.

Lawrlwtho