Prosiectau

Bob amser yn uchelgeisiol a phellgyrhaeddol, mae ein gwaith prosiect wedi dylanwadu ar y diwylliant o ddatblygiad economaidd menywod yng Nghymru. Mae Chwarae Teg wedi datblygu a darparu amrywiaeth eang o brosiectau ers ei sefydlu yn 1992, gymell miloedd o bobl o bob cefndir i gyrraedd eu potensial llawn.

Cenedl Hyblyg 2! Dechrau arni! Gwnewch gais!
Ffotograff. Allanol. Yn ystod y dydd. Menyw arolygu tir gyda adlewyrchydd is-goch a ddefnyddir ar gyfer mesur pellter.

Ready Set Go

Annog mwy o fenywod i ystyried cyfleoedd hyfforddi a chyflogaeth mewn meysydd anhraddodiadol drwy gyfrwng cyrsiau blasu byr a sesiynau datblygu personol. Manteisiodd dros 300 o fenywod.


Ffotograff. Allanol. Cydweithwyr Chwarae Teg arddangos ein Gwobr Blaenllaw Prowess. Cyflwynwyd o flaen y llong cliper Cutty Sark Prydain, Greenwich - Llundain, 2005.

Menter Menywod Cymru

Bu’r prosiect yn ymwneud â dros 2,500 o fenywod a rhieni unigol gan ddarparu gweithdai a chyfleoedd rhwydweithio i alluogi iddynt gymryd y camau cyntaf tuag at ddechrau eu busnes eu hunain.


Llun croniclo. Tu mewn. Dwy fenyw yn eistedd nesaf at ei gilydd ac mewn trafodaeth.

Cytgord

Ymchwilio i’r Bwlch Cyflog rhwng y Ddau Ryw yng Nghymru. Cynhaliwyd digwyddiad yng Nghaerdydd yn 2005 a lansiodd ddechrau gweithgareddau traws-genedlaethol gyda phartneriaid Ewropeaidd.Ffotograff. Tu mewn. Menyw mewn trafodaeth yn ystod digwyddiad Chwarae Teg.

Partneriaeth Cydraddoldeb UE

Bartneriaeth o arbenigwyr cydraddoldeb, gyda chefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cynulliad Cymru / ERDF rhwng 1997 a 2005. Hyrwyddo arferion da ym maes cydraddoldeb.


Llun i'r wasg. Allanol. Mae tri cydweithwyr Chwarae Teg.

Prosiect Cydraddoldeb BBCh

Bu Chwarae Teg yn rheoli ac yn darparu’r prosiect Cydraddoldeb BBCh rhwng 1999 a 2004, gweithio gyda busnesau ledled Cymru i hyrwyddo’r manteision yr oedd cyfle cyfartal yn eu cynnig i fusnes.


Llun croniclo. Tu mewn. Gydweithiwr Chwarae Teg yn cyflwyno stori i blant ysgol.

Clybiau Gofal Plant

Gymaint fu llwyddiant y cynllun nes i Glybiau Gofal Plant y tu allan i Oriau Ysgol sefydlu eu hunain yn fudiad annibynnol ddiwedd 2001, ac fe’i bedyddiwyd yn Glybiau Plant Cymru.


Prosiect Cenedl Hyblyg, Chwarae Teg

Cryfhau ein dealltwriaeth a rhannu ein gwybodaeth.

Mae ymchwil wedi cael ei wneud i gefnogi gwaith prosiect ymhellach ac i nodi bylchau mewn gwybodaeth a all fod yn arwain at rhwystrau i gynnydd economaidd menywod yng Nghymru.

Mae’r holl ymchwil yw cefnogi cynnydd menywod yn y gweithle, yn cefnogi cyflogwyr a darparwyr addysg i hyrwyddo llwybrau gyrfa anhraddodiadol i fenywod.

Ar ben hynny rydym yn cydweithio ag addysgwyr i fynd i’r afael â stereoteipio ar sail rhyw mewn dysgu seiliedig ar waith, hyfforddiant a rhaglenni galwedigaethol

Ewch i wefan Cenedl Hyblyg i ddysgu mwy am waith ymchwil Cenedl Hyblyg, agilenation.org.uk.