Prosiect Cenedl Hyblyg

Creu Dyfodol Mwy Disglair i Gymru. ein prosiect blaenllaw sy'n hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac yn darparu hyfforddiant ac arweiniad ar gyfer menywod a busnesau yng Nghymru. Bydd y prosiect yn cefnogi cynhyrchiant a chynnydd mewn cyflogaeth drwy ddefnyddio arferion gweithlu modern a hyrwyddo gweithio hyblyg.

Cenedl Hyblyg 2! Dechrau arni! Gwnewch gais!

Ffotograff. Derek Vaughan ASE, Prif Weithredwr Chwarae Teg - Joy Kent, yn cyflwyno Gwobr ILM i Cyfranogwr Esgyniad y prosiect Cenedl Hyblyg mewn seremoni wobrwyo yn Ne Cymru, Hydref 2013.

Ar Twitter: Derek Vaughan @derekvaughan. Joy Kent @Joy_ChwaraeTeg.

I ddysgu mwy am brosiect Cenedl Hyblyg #1 Chwarae Teg, ewch i’n gwefan etifeddiaeth: agilenation.org.uk/cy/.

 

Prosiect Cenedl Hyblyg #1!

Mae ein taith gyda Cenedl Hyblyg yn dod i ben, gyda’r prosiect yn dod i ben Mawrth 2015. Mae’r prosiect wedi bod yn eithriadol o ran helpu mwy na 2,900 o fenywod, 500 o fusnesau a 55 o ysgolion.

 

 

Ond mae mwy i’r stori na dim ond ffeithiau a ffigurau. Dros y misoedd nesaf byddwn yn rhannu cyfres o ‘straeon llwyddiant’ sy’n dangos yr effaith gadarnhaol a etifeddiaeth barhaol o Cenedl Hyblyg.

Am y diweddaraf, Dilynwch ni ar Twitter @womenspire, and dowch yn ffrind, ymunwch â ni!

 

Dechreuwyd ym 2009, gwblhawyd ym mis Mawrth at 2015.

Nod prosiect Cenedl Hyblyg, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, yw hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth a darparu hyfforddiant a chyfarwyddyd i fenywod a busnesau yng Nghymru.

Rydym wedi cyflawni hyn trwy ddefnyddio ein rhaglenni: Esgyniad i fenywod, Esblygu i fusnesau, Sylfeini Teg i ysgolion a’n cynllun Cyflogwr Delfrydol.

 

Effeithiau Cadarnhaol

Popeth sydd wedi cael ei gyflawni ers 2009, llongyfarchiadau i bawb.

105,552 o oriau cyswllt gyda chyfranogwyr.

Cefnogaeth, cyngor ac arweiniad 1i1 wedi ei deilwro.

2,921 menywod wedi cael eu hyfforddi

Ennill cymhwyster cydnabyddedig gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM).

Mae 349 menywod wedi symud ymlaen i rolau uwch

£400,000 yn fwy i mewn i bocedi menywod drwy symud ymlaen i swyddi newydd.

504 busnesau wedi cael cefnogaeth

Amrywiaeth, ac Arferion Gwaith Modern. Mae dros hanner y rhain yn dod o’r Sector Preifat.

‘Gweithio o Bell’ ar gyfer busnes

Rydym wedi cefnogi 111 o fusnesau. Cymorth ymarferol gyda gosod i fyny y dechnoleg sydd ei angen ar gyfer mabwysiadu gweithio o bell.

67 Cyflogwr Delfrydol

67 o gyflogwyr wedi derbyn ein gwobr Cyflogwr Delfrydol.

Hyfforddiant ymwybyddiaeth Rhyw

Gweithiodd Cenedl Hyblyg gyda 54 o Addysgwyr i’w helpu i ddeall yn well materion rhyw ar bob cam o’r addysg.

4 darn pwysig o waith ymchwil

Mae’r ymchwil hwn yn cefnogi gwaith y prosiect ac amlygodd nifer o rwystrau i ddilyniant economaidd menywod yng Nghymru.
Oes gennych chi ddiddordeb mewn dysgu mwy am ein Ymchwil, ewch i’n safwe Agile Nation Research.
 

Y prosiect

Gwasanaethu menywod, cyflogwyr ac addysgwyr.

 

Hyfforddiant

2921 o fenywod wedi elwa ar y — rhaglen Esgyniad —. Mynychodd Gweithwyr hyfforddiant a gafodd eu cynllunio i ddatblygu eu sgiliau ar gyfer symud ymlaen yn y gweithle. Yn y tymor hir bydd hyn yn darparu’r 2921 o ferched gyda mwy o hyder i symud ymlaen yn eu gyrfaoedd, ac yn y gweithle.

 

Helpu busnesau i Esblygu

Mae prosiect Cenedl Hyblyg wedi helpu busnesau drwy ei — Raglen Esblygu — a ddechreuodd gyda gweithdy i gyflwyno busnesau i fanteision amrywiaeth yn y gweithle, amlygodd y manteision masnachol y gellir eu mwynhau pan fydd arferion gwaith modern fel gweithio hyblyg a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith yn cael eu mabwysiadu.

 

Ar gyfer Addysgwyr

Gweithiodd Cenedl Hyblyg i helpu addysgwyr i ddeall materion rhyw mewn addysg. Buom yn gweithio mewn partneriaeth gydag ystod eang o ddarparwyr addysg, o’r blynyddoedd cynharaf, drwy addysg uwchradd, ymlaen i Addysg Bellach, ac Addysg Uwch, a dysgu yn y gweithle.

Ar bob cam addysgol, gall rhyw effeithio ar y ffordd mae dysgwyr yn ymgysylltu a chyflawni. Rydym yn helpu gweithwyr addysg proffesiynol yn deall y rhesymau pam fod ar sail rhyw mewn addysg yn bwysig ac yn rhannu enghreifftiau o arfer gorau ar sail tystiolaeth i’w helpu i wneud ‘tegwch rhwng y ddau ryw’ yn realiti yn eu man dysgu.