Sylfeini Teg

Rhaglen seiliedig ar dystiolaeth. Mae ein cynghorwyr helpu ysgolion i ddatblygu gwell dealltwriaeth o faterion rhyw mewn addysg gynradd trwy raglen o hyfforddiant am ddim, cyngor a chynllunio gweithredu.


Ffotograff. Allanol. Grŵp o blant ysgol trin deunyddiau adeiladu.

Rhaglen ymwybyddiaeth rhyw

Helpu addysgwyr i ddeall materion rhywedd yn well ym mhob cam o’r broses addysg.

Mae rhaglen Sylfeini Teg yn cael ei hariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru, ac yn cael ei rheoli a’i darparu drwy brosiect Cenedl Hyblyg.

Mae gwaith ymchwil wedi dangos bod blynyddoedd y Cyfnod Sylfaen yn ganolog i ddatblygiad hunaniaeth y plant o ran rhywedd, a all effeithio ar y dewisiadau maent yn eu gwneud gydol eu bywyd. *[1]

 

Pam bod ysgolion yn cymryd rhan?

Gwyliwch y fideo ar YouTube, yn tynnu sylw at sut mae dwy ysgol wedi elwa o’r prosiect hwn: Bywyd Drwy Lens Rhywedd.

Mae ysgolion sy’n cymryd rhan yn y rhaglen Sylfeini Teg yn cydnabod fel arfer nad yw rhai bechgyn a merched yn cael yr un profiad neu ganlyniadau o fynychu eu hysgol.

Efallai y byddant am leihau dewisiadau cwricwlwm sy’n seiliedig ar stereoteipiau, neu nodi ffactorau sy’n arwain at un grŵp yn perfformio’n waeth nag eraill.

Mae Sylfeini Teg yn helpu addysgwyr i ddeall rhywedd o safbwynt datblygiad plentyn ac yn bwrw golwg ar y drafodaeth gyfoes am stereoteipio ar sail rhyw, cyrhaeddiad addysgol a materion cydraddoldeb yn yr ystafell ddosbarth.

Sylfeini Teg yn helpu addysgwyr i ddeall rhyw o safbwynt datblygiad plant ac yn archwilio’r dadleuon cyfoes ynghylch stereoteipio ar sail rhyw, cyrhaeddiad addysgol a materion cydraddoldeb yn yr ystafell ddosbarth.

 

Gysylltiedig, erthygl Newyddion Chwarae Teg :

Tackling gender barriers: Ysgol fabanod yn cael cydnabyddiaeth am fynd i’r afael â rhwystrau’n ymwneud â’r rhywiau.

 

[1] Susan Golombok et al, ‘Continuity in Sex-Typed Behaviour from Pre-school to Adolescence: A Longitudinal Population Study of Boys and Girls Aged 3-13 Years’, Archives of Sexual Behaviour, Vol. 41, No. 3 ( June, 2012 ), pp. 591-597.