Cyfle i Ddisgleirio: Sut i roi tystiolaeth i bwyllgorau’r Cynulliad.

Cyflwyniad.

Yn gyffredinol, mae tuedd i fwy o ddynion na menywod roi tystiolaeth i ymchwiliadau pwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Rhwng mis Gorffennaf 2011 a mis Mawrth 2014, cafwyd 369 o ymddangosiadau gan dystion gerbron y Pwyllgor Menter a Busnes.

Dim ond 110 o’r rhain oedd gan fenywod, ac mae’r ffigur hwn yn disgyn i 96 os ydym yn diystyru ymddangosiadau Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.

Ar sail y ffigurau hyn, menywod oedd 26% o’r tystion a alwyd i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor.

Gan fod cyfran y menywod yn isel, rydym wedi gweithio gyda’r Cynulliad Cenedlaethol i gynnal sesiwn hyfforddi ar gyfer menywod i ddatblygu eu hyder a’u sgiliau.

Nid oedd modd i ni gynnig yr hyfforddiant hwn i nifer fawr o fenywod, felly rydym wedi datblygu’r pecyn adnoddau hwn fel bod mwy o fenywod yn gallu manteisio ar y wybodaeth.

Cyngor i baratoi tystiolaeth ysgrifenedig.

Cam cyntaf y broses dystiolaeth yw cyflwyno papur ysgrifenedig yn amlinellu’ch safbwyntiau.

Byddwch yn fwy tebygol o gael eich galw i roi tystiolaeth lafar os yw’ch cyflwyniad ysgrifenedig yn drawiadol.

  • Mae’r dystiolaeth ysgrifenedig orau yn llwyddo i wneud y canlynol:

  • Sicrhau bod y dystiolaeth yn cyd-fynd â chylch gorchwyl yr ymchwiliad, gan nodi’r meysydd yr ydych yn awyddus i wneud sylwadau arnynt. Nid oes angen i chi drafod pob maes.
  • Sicrhau bod y dystiolaeth yn ddiddorol, yn berthnasol ac yn strategol, gan nodi’ch safbwynt eich hun.
  • Ceisio sicrhau bod ymatebion ysgrifenedig yn gymharol gryno. Ni ddylai papurau fod yn hirach na phedair neu bum tudalen.
  • Cyflwyno’ch hun neu’ch sefydliad yn gryno ar ddechrau’r papur.
  • Sicrhau eich bod yn cyflwyno’r dystiolaeth cyn y dyddiad cau.
  • Gofyn i rywun brawfddarllen eich papur a’i gyfieithu os yn bosibl.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cwrdd â’r dyddiad cau.
  • Get your paper proofed and if possible translated.

Rhan 1 — Cyngor i baratoi tystiolaeth ysgrifenedig.

Rhan 2Cyngor Cadeirydd ar roi tystiolaeth lafar.

Rhan 3Sut i roi tystiolaeth lafar.

Rhan 4Cofnodi’r dystiolaeth.

Rhan 5Cyngor o safbwynt tyst.