Cyfle i Ddisgleirio: Sut i roi tystiolaeth i bwyllgorau’r Cynulliad.

Cyflwyniad.

Yn gyffredinol, mae tuedd i fwy o ddynion na menywod roi tystiolaeth i ymchwiliadau pwyllgorau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Rhwng mis Gorffennaf 2011 a mis Mawrth 2014, cafwyd 369 o ymddangosiadau gan dystion gerbron y Pwyllgor Menter a Busnes.

 
Chwarae Teg yn rhoi tystiolaeth: Y Pwyllgor Cymunedau
 

Dim ond 110 o’r rhain oedd gan fenywod, ac mae’r ffigur hwn yn disgyn i 96 os ydym yn diystyru ymddangosiadau Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.

Ar sail y ffigurau hyn, menywod oedd 26% o’r tystion a alwyd i roi tystiolaeth i’r Pwyllgor.

Gan fod cyfran y menywod yn isel, rydym wedi gweithio gyda’r Cynulliad Cenedlaethol i gynnal sesiwn hyfforddi ar gyfer menywod i ddatblygu eu hyder a’u sgiliau.

Nid oedd modd i ni gynnig yr hyfforddiant hwn i nifer fawr o fenywod, felly rydym wedi datblygu’r pecyn adnoddau hwn fel bod mwy o fenywod yn gallu manteisio ar y wybodaeth.

Cyngor o safbwynt tyst.

 • Dyma gyngor gan rywun sydd eisoes wedi bod drwy’r broses:

 • Dylech ymgynghori â rhanddeiliaid a phartneriaid er mwyn deall eu safbwyntiau.
 • Canolbwyntiwch ar y negeseuon allweddol.
 • Dylech sicrhau bod eich ymateb ysgrifenedig yn gryno.
 • Cofiwch ddweud eich bod yn barod i roi tystiolaeth lafar.
 • Paratowch yn drylwyr.
 • Siaradwch â’r clerc ymlaen llaw er mwyn deall trywydd y cwestiynau.
 • Meddyliwch am y cwestiynau posibl a allai ddeillio o’r trywydd hwnnw.
 • Dylech sicrhau eich bod yn gwybod pwy yw aelodau’r pwyllgor ( gwyliwch ddarllediadau o’r pwyllgor ar Senedd TV ).
 • Ewch ag astudiaethau achos gyda chi os oes modd, gan sicrhau bod yr aelodau wedi gweld y dystiolaeth ysgrifenedig ymlaen llaw. Dylech sicrhau bod pawb ‘ar yr un donfedd’.
 • Canolbwyntiwch ar y mater dan sylw. Peidiwch â gwastraffu amser ac ewch ati i gyfleu’r neges.
 • Peidiwch â malu awyr. Os nad ydych chi’n siŵr am rywbeth, dylech chi ddweud hynny ac anfon gwybodaeth wedyn.
 • Dylech sicrhau eich bod chi’n cyrraedd mewn da bryd, gan gofio am bethau fel traffig, damweiniau posibl ac ati. Ni fyddwch yn creu argraff dda os ydych chi’n hwyr.
 • Gallwch wirio cywirdeb y cofnod wedyn. Nid yw hwn yn gyfle i chi newid eich sylwadau.
 

Cyngor i gloi. Mae rhoi tystiolaeth i bwyllgor yn brofiad cadarnhaol iawn.

 • Dyma’n cyngor olaf i sicrhau eich bod yn llwyddo:

 • Gwnewch eich gwaith cartref ymlaen llaw.
 • Dewch â rhywun gyda chi i roi tystiolaeth bersonol.
 • Dylech gyfleu neges glir.
 • Mwynhewch y profiad!
 

Rhan 1Cyngor i baratoi tystiolaeth ysgrifenedig.

Rhan 2Cyngor Cadeirydd ar roi tystiolaeth lafar.

Rhan 3Sut i roi tystiolaeth lafar.

Rhan 4Cofnodi’r dystiolaeth.

Rhan 5 — Cyngor o safbwynt tyst.

 
Chwarae Teg yn rhoi tystiolaeth: Y Pwyllgor Cymunedau