Mae newid cyson yn rhan o’n bywydau, ond pan fydd newid yn digwydd yn ein bywyd gwaith mae’n gallu achosi hyd yn hyn oed mwy o straen a thrawma.

Yn ogystal â’r straen ariannol o fod heb waith, mae’ch bywyd cyfan yn newid, rydych chi’n colli’ch hunaniaeth a’ch diben ac yn gweld eisiau elfennau cymdeithasol eich swydd.

Erthygl gan Mair Rowlands, Cydlynydd Prosiect.

Yn ôl arolwg Challenge of Change, 2009 Executives Online, roedd dros hanner y rhai a holwyd yn credu bod cwmnïau’n rheoli newid yn “gymharol wael” neu’n “eithaf gwael”, ond mae hynny’n awgrymu bod bron i bum deg y cant yn rheoli newid yn gymharol dda.

Mewn gwirionedd, waeth pa mor dda y mae cwmnïau yn rheoli newid, nid yw’n gwneud gwahaniaeth bob amser i sut rydym ni’n ei reoli ar lefel bersonol.

Mae newid yn ymwneud â symud pobl o’u sefyllfa gyfforddus – sy’n gallu bod yn brofiad arswydus i rai pobl.

Mae’r posibilrwydd o golli swydd yn siŵr o achosi straen, ac ychydig iawn ohonom sy’n ddigon hyderus i gredu y byddwn ni’n cael swydd arall yn bendant, felly mae’r holl brofiad yn un emosiynol.

Un tro dywedodd fy mab ei fod yn hyderus y byddai’n cael swydd ar ôl cael cyfweliad, ac i fod yn deg, mae wedi cael ei brofi’n gywir sawl gwaith, ond mae’n ifanc ac yn hyderus.

Byddwn i’n hoffi dweud ei fod wedi etifeddu fy hyder i, ond celwydd fyddai hynny oherwydd mae meddwl am gael cyfweliad ar gyfer swydd arall yn codi mwy o arswyd arna i na meddwl am golli fy swydd.

Yn ystod sesiwn hyfforddi ar reoli newid un tro, dywedodd yr hyfforddwr fod posibilrwydd y bydd staff yn crio ac y dylem adael iddyn nhw wneud hynny, ond dim ond unwaith!

Ar ôl bod yn rhan o broses ailstrwythuro fy hun yn ddiweddar, mae’n rhaid i mi ganmol y gwaith a’r gefnogaeth a gefais, ond roeddwn i’n bryderus iawn ac fe griais fwy nag unwaith a bod yn onest.

Felly, sut rydym ni’n rheoli newid?

Mae pawb yn rheoli pethau mewn ffyrdd gwahanol, ond mae’n bwysig cofio bod newid yn gallu bod yn dda, hyd yn oed os yw’n codi ofn arnom. Yn ein bywydau mae’n rhaid i ni barhau i symud a newid er mwyn datblygu sgiliau newydd ac wynebu heriau newydd cyffrous.

Felly, y tro nesaf y caiff fy mywyd gwaith ei ailstrwythuro, byddaf yn cofio hyn ac yn derbyn yr her, hynny ar ôl colli ambell ddeigryn mwy na thebyg – ond un fel ‘na ydw i.