Rhwydweithiau

Mae Chwarae Teg yn hwyluso ac yn cymryd rhan mewn 5 Rhwydwaith ledled Cymru. Mae’r Rhwydweithiau’n ein helpu ni a’n haelodau i gael y newyddion diweddaraf ar y materion sy’n effeithio ar fenywod heddiw. Mae’r rhain yn amrywio o gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith i bolisi economaidd a phopeth rhwng y ddau a all effeithio ar fenywod yng Nghymru.


Christine O’Byrne – Arweinydd Polisi ac Ymchwil yn siarad yn ystod digwyddiad Rhwydwaith. Sefyllfa: Christine a ofynnwyd yng nghanol lleferydd, ochr dde yn edrych tua'r chwith.

Dilynwch Chrissy ar Twitter: @cobyrne703.

 

Hive yw’r gymuned ar gyfer gweithio modern

Lle i rannu gwybodaeth, i gysylltu ac i rwydweithio.

Mae rhwydweithiau’n rhan annatod o’r ffordd rydym ni’n gweithio, gan ein helpu i rannu gwybodaeth ac arfer da tra’n dysgu ar yr un pryd.

 

Grŵp ~ Dysgwch, Rhwydwaith, Arwain

Rydym ni’n rhoi cyfle i fenywod yn y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector gyfarfod a dysgu gan ei gilydd mewn amgylchedd hamddenol a chyfeillgar.

Grŵp yw enw newydd Menywod mewn Rheoli y De. Mae’r enw wedi newid ond mae’r hyn a wnawn wedi aros yr un fath.

 

Grwpiau Menywod Cymru

Mae grwpiau o bob maint yn gweithio ledled Cymru i ddarparu cymorth ymarferol, cymdeithasol a hanfodol yn aml i fenywod.

Er mwyn helpu gwneud yn haws ac yn gyflymach i chi i adnabod y grwpiau yn eich rhan o Gymru rydym wedi gwneud y rhestr A — Z.

I ddechrau arni ewch i rhestr — Grwpiau Menywod Cymru.

 

Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Chwarae Teg yw arweinydd y rhwydwaith Cyflogaeth, sy’n cynnwys dros 100 o sefydliadau.

Mae gan y rhwydwaith hwn ddwy swyddogaeth allweddol: Hyrwyddo a chefnogi’r cyfraniad mae’r trydydd sector yn ei wneud at fynd i’r afael â materion cyflogaeth yng Nghymru; Cynrychioli barn a phryderon cyflogwyr y trydydd sector.

Mae’r rhwydwaith yn cael ei lywio gan Faniffesto a luniwyd mewn ymgynghoriad ag aelodau. Mae’r Maniffesto llawn ar gael yma.

 

Lle’r Fenyw mewn Diwydiant

Mae’r rhwydwaith yn gyfle i aelodau rannu arferion da a thrafod profiadau. Bydd hefyd yn gyfle i arddangos nifer o fentrau y gallai cyflogwyr eu defnyddio a’u mabwysiadau i ddenu, cadw a dyrchafu mwy o fenywod yn eu gweithleoedd.