Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Chwarae Teg yw arweinydd y rhwydwaith Cyflogaeth, sy’n cynnwys dros 100 o sefydliadau.


Ffotograff. Person ymgysylltu mewn cyfarfod Rhwydwaith diweddar.

Sut i ymuno â’r rhwydwaith.

Mae’r rhwydwaith rhithwir hwn ar agor i unrhyw sefydliad trydydd sector â diddordeb mewn cyflogaeth.

Anfonwch e-bost at — anne.howells@chwataeteg.com — yn dweud pwy ydych chi a pha sefydliad rydych chi’n ei gynrychioli, gan nodi’ch manylion cyswllt llawn..

Dros y misoedd nesaf, byddwn yn archwilio ffyrdd newydd o hwyluso ymgysylltu rhwng ein haelodau. Byddwn yn rhoi’r newyddion diweddaraf yma.

 

Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector

Yng Nghymru, mae’r ffordd mae Llywodraeth Cymru a’r Trydydd Sector yn gweithio gyda’i gilydd yn wahanol iawn i’r sefyllfa yn Lloegr. Yma, mae gan Lywodraeth Cymru ddyletswydd statudol i weithio gyda’r Trydydd Sector, fel yr amlinellir yng Nghynllun y Trydydd Sector.

Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith hwn yn cael ei wneud trwy Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector ( TSPC ), sy’n cynnwys 25 o rwydweithiau sy’n cynrychioli meysydd diddordeb allweddol y Trydydd Sector.

Mae gan bob rhwydwaith sefydliad arweiniol sy’n mynychu cyfarfodydd chwemisol gyda’r Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi a’r Gweinidog Cyllid.

 

Chwarae Teg yw arweinydd y rhwydwaith Cyflogaeth, sy’n cynnwys dros 100 o sefydliadau.

Mae gan y rhwydwaith hwn ddwy swyddogaeth allweddol: Hyrwyddo a chefnogi’r cyfraniad mae’r trydydd sector yn ei wneud at fynd i’r afael â materion cyflogaeth yng Nghymru, — a — Cynrychioli barn a phryderon cyflogwyr y trydydd sector.

 

Maniffesto Rhwydwaith cyflogaeth ( TSPC )

Mae’r rhwydwaith yn cael ei lywio gan Faniffesto a luniwyd mewn ymgynghoriad ag aelodau. Mae’r Maniffesto llawn ar gael i lawrlwytho fel PDF. Dyma’r pum maes allweddol sy’n cael sylw yn y Maniffesto:

  1. Trechu tlodi yn y gwaith.

  2. Mynd i’r afael â rhwystrau i’r gweithle.

  3. Cymorth cyflogaeth.

  4. Gwella arferion ymgysylltu â’r gymuned a gwaith partneriaeth.

  5. Cryfhau’r trydydd sector a gwella ei rôl fel cyflogwr.