Hive

Bydd Hive yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau blynyddol RHAD AC AM DDIM ar draws Cymru a bydd yn cynhyrchu cylchlythyr bob chwarter hefyd, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi oll am arferion gweithio modern y dydd.


Darlunio. Graphic. Testun: 'Hive - Y cymunedol ar gyfer gwaith modern' - logo yn cynnwys cwch gwenyn cefndir diliau melyn gyda'r gair HIVE ysgrifennu ar draws y siâp diliau. O dan hyn, darlun sy'n cynnwys dau gymeriad gyda breichiau ymuno, a fwriadwyd i gynrychioli undod. Gyferbyn mae hwn yn gwenyn yn hedfan i fyny tuag at y-llaw-ochr dde gan adael y tu ôl i lwybr doredig y tu ôl ei hun.
 

Emma Tamplin ( Partner Cydweithriad ) sy’n rheoli ac yn darparu llawer o’r Rhwydweithiau Chwarae Teg, gan gynnwys Hive — Os hoffech chi sgwrsio am unrhyw un o’r Rhwydweithiau Chwarae Teg, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Dilynwch Emma ar Twitter: @Mrs_Tamplin.

 

Hive yw’r gymuned ar gyfer gweithio modern

Lle i rannu gwybodaeth, i gysylltu ac i rwydweithio.

Bydd Hive yn dod â chyflogwyr o wahanol sectorau ledled Cymru ynghyd i rannu arferion gorau a dysgu oddi wrth ei gilydd, fel y wenynen arloesol, a fydd yn mynd i grwydro i chwilio am neithdar cyn dychwelyd a’i rannu â gweddill y cwch gwenyn.

Mae rhwydweithiau’n rhan annatod o’r ffordd rydym ni’n gweithio, gan ein helpu i rannu gwybodaeth ac arfer da tra’n dysgu ar yr un pryd.

 

Diweddariad – Newyddion: Digwyddiad Hive, Cipolwg. Darllenwch popeth am hyn!

Wrth gyhoeddi ein Digwyddiad Rhwydweithio Hive newydd: ‘Bod yn Gadarnhaol, Brwdfrydedd ac Ymddiriedaeth’.

A yw gweithle mwy cadarnhaol, diwyd a dibynadwy yn fwy cynhyrchiol a llwyddiannus hefyd?

Mae gwaith ymchwil gwyddonol y 30 mlynedd diwethaf yn awgrymu y gallai hynny fod yn wir, ac yn awgrymu sut i greu gweithleoedd o’r fath.

Yn edrych ar sut mae bod yn fwy cadarnhaol yn y gwaith yn gallu arwain at wella cynhyrchiant, lles a gweithgarwch.

Gall agwedd gadarnhaol wella brwdfrydedd.

Er bod gwyddoniaeth wedi darganfod beth yw’r prif ffactorau sy’n ysgogi brwdfrydedd, prin yw’r sefydliadau sy’n manteisio ar y technegau hyn o hyd.

 

Drwy edrych ar y gwaith ymchwil gydag enghreifftiau ymarferol gwelwn fod yna 3 ffactor allweddol ar gyfer creu brwdfrydedd parhaus:

  • Pwrpas clir sy’n cyd-fynd â phob penderfyniad.
  • Meistrolaeth – gweithio i fod yn fwy medrus yn ein gwaith.
  • Rheolaeth, rhoi rheolaeth yn ôl dros benderfyniadau ystyrlon yn y gwaith.

Er mwyn i’r 3 ffactor greu gweithle sy’n ffynnu’n wirioneddol mae’n rhaid iddynt fod yn seiliedig ar un ffactor terfynol, sef ymddiriedaeth.

Nod y gweithdy hwn oedd rhoi llond gwlad o syniadau ymarferol a llwyddiannus i chi y gallwch eu defnyddio yn eich gweithle eich hun.

Y cael cyfle i brofi’r technegau ein hunan drwy amryw o ymarferion ymarferol a’r cyfle i ni fesur ein lefel ymddiriedaeth ar hyn o bryd.

Mae’r byd gwaith yn prysur newid o’n cwmpas.

Bydd Hive yn ymchwilio i amrywiaeth eang o arferion gweithio modern a fydd yn helpu i drawsnewid diwylliannau’r gweithle sy’n fwy priodol ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain a fydd yn cynnwys ymddiried mewn pobl, eu gwerthfawrogi a’u cefnogi er mwyn cyfrannu cymaint â phosibl at lwyddiant y sefydliad.

Bydd Hive yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau blynyddol RHAD AC AM DDIM ar draws Cymru a bydd yn cynhyrchu cylchlythyr bob chwarter hefyd, gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi oll am arferion gweithio modern y dydd.

 

Newyddion, Cipolwg