Mewn digwyddiad arbennig yn Abertawe ar ddydd Mawrth 15 Tachwedd amlygwyd sefydliadau yng Nghymru sydd wedi dangos ymrwymiad i arferion amrywiol a chynhwysol yn y gweithle.

Lansiwyd Dyfarniad y Cyflogwr Teilwng ym mis Mehefin gan yr elusen dros gydraddoldeb rhywiol, Chwarae Teg, i ddathlu busnesau sydd wedi llwyddo i chwalu rhwystrau sy’n effeithio ar benodiad, cadwraeth a chynnydd gyrfaol merched.

I fod yn gymwys i dderbyn y dyfarniad, roedd yn rhaid i fusnesau ddangos tystiolaeth o nifer o arferion yn ymwneud â diwylliant positif yn y gweithlu, yn cynnwys rheoli perfformiad, cyfleoedd i ddysgu a datblygu a gweithio hyblyg.

Mae tair lefel o gyflawniad yn berthnasol i Ddyfarniad y Cyflogwr Teilwng ac mae wedi’i lunio i gydnabod y sefydliadau hynny sy’n datblygu arferion diwylliannol positif ar hyn o bryd a’r rheiny sydd eisoes yn arwain drwy esiampl.

Cyflwynwyd lefel uchaf Dyfarniad y Cyflogwr Teilwng i’r asiantaeth hysbysebu S3 Advertising sy’n seiliedig yng Nghaerdydd, wedi iddynt ddangos canlyniadau cryf ar draws holl gategorïau meini prawf y dyfarniad. Dyma’r busnes cyntaf i ennill dyfarniad ar y lefel yma.

Meddai Matt Jones, Prif Swyddog Gweithredol yn S3 Advertising: ‘Pan gyhoeddwyd y canlyniadau, allwn i ddim teimlo’n fwy balch a breintiedig: S3 Advertising yw’r cwmni cyntaf i ennill y dyfarniad ar lefel arweinydd, a’r cwmni cyntaf i fynd yn syth i mewn ar y lefel yma yn dilyn yr arolwg.

“I ni, ac i minnau, cael ein dewis ar gyfer y dyfarniad yma gan y detholwyr, y noddwyr a’n cyfoedion yn y rhanbarth yw’r wobr fwyaf.”

Yn y seremoni, cydnabuwyd 15 o fusnesau i gyd o bob rhan o Gymru, gan gynnwys Wolfestone Translation sydd wedi’i seilio yn Abertawe, RGM Security Ltd, Darkin Architects a The Big Issue Cymru.

Meddai Emma Hughes, dirprwy gyfarwyddwr yn Wolfestone Translation: “Mae’r dyfarniad yma’n cydnabod yr holl waith caled yr ydym wedi’i wneud dros y 10 mlynedd diwethaf, nid yn unig i gysymffurfio â’r ddeddfwriaeth ond hefyd i roi polisïau arfer gorau yn eu lle a hyfforddi ein tîm rheoli i fod yn ystwyth ac agored wrth ddiwallu anghenion eu staff.

“Uchafbwynt hyn oll yw ein bod wedi derbyn y dyfarniad yma yn dilyn arolwg ac adborth gan ein staff ein hunain am Gydraddoldeb ac Amrywiaeth yn Wolfestone a VoiceBox, dyna sy’n ei wneud yn arbennig i ni.”

Meddai Michael Angill, rheolwr datblygu busnes ar ran The Big Issue Cymru: “Mae’n bleser mawr gan The Big Issue

Cymru dderbyn y wobr yma am ein bod wrthi’n gwthio gwelliannau parhaol yn eu blaenau ac yn ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle.”

Meddai Jo Bishop, Arweinydd Cyflogwyr yn Chwarae Teg:

“Mae’r sefydliadau sydd wedi cyflawni amrywiol lefelau’r dyfarniad hyd yn hyn wedi gosod y safon y dylai holl fusnesau Cymru geisio ei gyrraedd.

“P’un a yw hynny drwy gyflwyno polisïau recriwtio mwy cynhwysol neu gofrestru ar ein Rhaglen Cyflogwyr, mae nifer o gamau allweddol y gall busnesau eu cymryd i wella’r amrywiaeth a’r cydraddoldeb rhywiol yn gyffredinol o fewn y gweithle.

“Rydym yn falch ein bod yn cydnabod ac yn dathlu’r sefydliadau sy’n arwain y ffordd.”

Mae Rhaglen y Cyflogwr, a ddarperir gan Chwarae Teg yn rhan o Genedl Hyblyg 2, yn cefnogi busnesau i weithredu strategaethau cydraddoldeb ac arferion gweithio modern.

Ariennir Cenedl Hyblyg 2 gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, gyda’r nod o wella sefyllfa merched yn y gweithlu mewn naw sector sy’n derbyn blaenoriaeth.
Hoffech chi ddod yn Gyflogwr Teilwng? EWCH AMDANI!


Mae ein Rhaglen i Gyflogwyr yn rhoi cymorth busnes pwrpasol wedi’i ariannu’n llawn er mwyn cael y gorau o’ch tîm
Dechrau arni Dechrau arni