Y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO).

Ail mewn cyfres o 4 erthyglau, Lena Kloster, intern Chwarae Teg oddi ar y ‘Rhaglen Leonardo da Vinci gyda’r Tîm Polisi, yn archwilio sut mae cymunedau rhyngwladol yn mynd i’r afael Cydraddoldeb Rhywiol.

Perthnasol: Rhan 1 – Chydraddoldeb Rhywiol.

Mae amddiffyn hawliau menywod yn y farchnad lafur yn un o brif faterion y “>Sefydliad Llafur Rhyngwladol ( ILO ) sydd â’i bencadlys yn Genefa.

Hybu Swyddi a Gwarchod Pobl yw cenhadaeth yr asiantaeth arbenigol hon sy’n rhan o’r Cenhedloedd Unedig, ac sy’n cydweithio â llywodraethau, cyflogwyr a gweithwyr cyflogedig er mwyn gweithredu strategaethau a pholisïau prif ffrydio rhywedd.

Un o brif feysydd gweithredu’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol yw creu cyfle cyfartal am Waith Priodol i Bob Menyw a Dyn.

Mae pedwar o amcanion strategol yn pennu prif faes gweithredu’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol ar gyfer creu cyfleoedd i fenywod a dynion yn y farchnad lafur:

  • Hybu a gwireddu safonau ac egwyddorion a hawliau sylfaenol yn y gwaith,
  • Creu gwell cyfleoedd er mwyn i ddynion a menywod sicrhau cyflogaeth briodol,
  • Gwella cwmpas ac effeithiolrwydd diogelwch cymdeithasol i bawb,
  • Cryfhau cyfundrefn deiran a deialog cymdeithasol.

Diolch i Safonau Llafur Rhyngwladol mae cyflogwyr ar hyd a lled y byd yn gwneud defnydd o argymhellion y Sefydliad Llafur Rhyngwladol, sydd hefyd yn rhan annatod o’r pedwar confensiwn arwyddocaol ar gydraddoldeb rhywiol sef:

  • Confensiwn Cydnabyddiaeth Gyfartal (Rhif 100),
  • Confensiwn Gwahaniaethu (Cyflogaeth a Galwedigaeth) (Rhif 111),
  • Confensiwn Gweithwyr gyda Chyfrifoldebau Teuluol (Rhif 156),
  • Chonfensiwn Diogelu Mamolaeth (Rhif 183).

Mae Confensiynau 100 a 111 ymysg wyth Confensiwn sylfaenol Datganiad y Sefydliad Llafur Rhyngwladol ar Egwyddorion Sylfaenol a Hawliau yn y Gwaith (ILO, 2015).