Croesawu Cefnogwyr newydd Chwarae Teg – ICE Cymru.

Cawsom gyfarfod gyda Keith Jones – Cyfarwyddwr Sefydliad y Peirianwyr Sifil Cymru, i ddysgu mwy am hanes ICE a’r gwaith ar hyn o bryd maen nhw’n ei wneud i hyrwyddo menywod mewn peirianneg.

ICE yw un o’r sefydliadau peirianneg sifil mwyaf blaenllaw yn y byd. Cafodd ei sefydlu bron i 200 mlynedd yn ôl, ac mae’n cefnogi dros 91,000 o aelodau ledled y byd.

Mae ICE Cymru yn cefnogi a chynrychioli mwy na 3,600 o beirianwyr sifil sy’n gweithio a byw yng Nghymru.

Ei nod yw dylanwadu ar bolisi seilwaith cyhoeddus, hyrwyddo’r proffesiwn peirianneg sifil a darparu cymorth, hyfforddiant a chyfleoedd rhwydweithio i aelodau ICE.

Keith Jones – Cyfarwyddwr, ICE Cymru:

— “Mae diffyg cynrychiolaeth menywod yn y diwydiant yn amlwg; mae’r gyfradd wedi rhewi ar 10% ers sawl blwyddyn, nid yn unig yng Nghymru ond yn y DU hefyd, ac rydym ni’n gweithio i fynd i’r afael â’r anghydbwysedd hwn rhwng y rhywiau.”

Mae Sefydliad y Peirianwyr Sifil yn gefnogwr cryf iawn o Chwarae Teg. Mae angen i ni newid y anghydbwysedd rhwng y rhywiau fel yr wyf yn ei weld.

Cymryd camau cadarnhaol.

Mae ICE Cymru yn cymryd camau cadarnhaol i fynd i’r afael â’r anghydbwysedd rhwng y rhywiau, ac mae ganddo gynllun gweithredu ar amrywiaeth cadarnhaol dros ben.

— “Gyda pumdeg un y cant o boblogaeth Cymru yn fenywod, mae angen i ni sicrhau ein bod ni’n manteisio’n llawn ar sgiliau menywod i helpu ein heconomi i dyfu, yn hytrach na chyfyngu ein hunain i gyfran o’r ddawn sydd ar gael yma yng Nghymru.”

Mae angen i ni wneud yn siŵr bod athrawon a rhieni yn gwybod am y cyfleoedd cyffrous hyn.

— “Mae gan ICE bolisďau cryf iawn mewn perthynas ag amrywiaeth. Mae angen i ni fod yn gwneud mwy i hyrwyddo ein cynllun amrywiaeth.

Mae ein cynllun dargedau penodol. Mae angen i ni fod yn gwneud yn siŵr bod pawb yn gwybod am beirianneg sifil. Rydym yn cynllunio ac yn rheoli y ffabrig cyfan o gymdeithas.

Peirianneg Sifil yn yrfa werth chweil i bawb. P’un a ydych yn rheolwyr prosiect, dylunio neu ddelio â materion amgylcheddol.”

Cysylltiedig.

Diwrnod Cenedlaethol Menywod mewn Peirianneg: Dathlu NWED 2016.

Os ydych chi’n credu y byddai’r byd yn lle gwell o gael cynrychiolaeth fwy cyfartal i ddynion a menywod ar draws gwahanol sectorau ac mewn gwahanol haenau o sefydliadau, ymunwch â’r ymgyrch drwy ddod yn Gefnogwr!

DVLA yn dod yn Gefnogwr Chwarae Teg ac yn ymuno â’r ymdrech ar gydraddoldeb rhywiol yn y gweithle!

Croesawu Cefnogwyr newydd Chwarae Teg – Y Brifysgol Agored Cymru.