Annog merched i ystyried gyrfaoedd mewn STEM.

Eleni ( 2014 ) bydd Chwarae Teg yn bresennol yn SkillsCymru i annog merched i ystyried gyrfaoedd mewn diwydiannau fel Gwyddoniaeth, Peirianneg, Adeiladu a mwy.

Does dim llawer o fenywod yn gwybod eu bod yn ennill tua 20% yn llai na dynion, yn bennaf oherwydd y mathau o swyddi sydd ganddynt.  Yn aml mae menywod yn gwneud swyddi sy’n nodweddiadol o swyddi i fenywod fel gofal plant, gweinyddu neu drin gwallt ac mae’r swyddi hyn yn cynnig cyflogau is o lawer na’r cyfleoedd y byddwn ni’n eu hyrwyddo yn y digwyddiad.

Rydym yn mynychu SkillsCymru i hyrwyddo cydbwysedd rhwng y rhywiau yn y gweithle a dangos i ferched faint o gyflog y gallant ei ennill mewn swyddi gwahanol, fel y gallant ystyried yr holl gyfleoedd sydd ar gael iddynt.

Fel rhan o’r digwyddiad, bydd gennym nifer o esiamplau a fydd yn cymryd rhan mewn sesiynau holi ac ateb a sgyrsiau trydar. Bydd ein gwesteion yn cynnwys y canlynol:

Lilli Craemer

@Lady_Lilli.

“Fi yw Rheolwr Gofynion ABC Electrification, ac rwy’n gweithio ar Raglen Drydaneiddio Network Rail yn y De. Fi sy’n gyfrifol am sicrhau bod y prosiect yn diwallu anghenion  y cleientiaid a’r rhanddeiliaid.”

Jessica Jones

@jessleighjones1.

“Ar hyn o bryd rwy’n astudio Astroffiseg ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn gweithio i Labordy Mellt Morgan-Botti yn yr Ysgol Beirianneg fel Cyfieithydd Technoleg.
Fi oedd y fenyw gyntaf i ennill Gwobr Peiriannydd y Flwyddyn y DU yn 2012 am fy ngwaith yn dylunio monitor symudol poenau esgor y ffetws.”

Alice Gray

@AliceJaneGray.

“Rwy’n flogiwr STEM ac yn gennad STEM sy’n gobeithio mynd i’r afael â’r materion sy’n wynebu menywod ym myd gwyddoniaeth drwy gyfrwng cyfathrebu ac ymgysylltu.

Datblygais ddiddordeb mewn cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn gwyddoniaeth wrth astudio ar gyfer fy ngradd mewn niwrowyddoniaeth yng Nghaerdydd, ac roeddwn i am ddefnyddio fy mhrofiad ymarferol fel menyw ym maes gwyddoniaeth i newid y gymuned wyddonol er gwell.”