Mae angen i gyflogwyr ddefnyddio holl sgiliau eu gweithwyr cyflog; gan gydnabod eu profiad a’u rolau yn y gorffennol.

Gan Mair Rowlands: Cydlynydd Prosiect Rhanbarthol – Gogledd Cymru.

Yr TRYDYDD mewn cyfres o 4 erthygl am ein Adroddiad Hyder newydd. Pori pob un o’r 4 erthyglau.

Er gwaethaf diddymu’r oedran ymddeol arferol yn 2011, yn ôl ymchwil gan Business in the Community ( BITC ), mae pobl dros eu 50 oed sydd wedi gwirfoddoli i roi’r gorau i’w gwaith yn “llai tebygol” o ddod o hyd i waith arall. Yn anffodus, mae ystadegau’n dangos bod llai nag un o bob tri rhwng 50 a 64 oed sy’n colli eu gwaith am ba bynnag reswm yn dod o hyd i swydd newydd.

Fodd bynnag, roedd cyfran lawer mwy o’r grŵp oedran hwn a ddaeth yn ddi-waith wedi methu dychwelyd i fyd gwaith, yn enwedig o gymharu â’u cydweithwyr iau.

A minnau bob amser wedi gweithio’n llawn amser pan oedd y plant yn iau, roeddwn i bob amser wedi disgwyl y byddwn i, unwaith y byddwn yn fy mhumdegau, yn dechrau meddwl am gael ychydig o amser i mi fy hun. Gallwn leihau fy oriau a chanolbwyntio ar brosiectau personol a gweithgareddau yr oeddwn i bob amser wedi bod am eu gwneud.

Nawr mod i yn fy mhumdegau, ac yn prysur nesáu at fy chwedegau, daeth yn dipyn o sioc i mi mod i nawr yn gweld pethau ychydig yn wahanol. Ydw, dw i am dreulio mwy o amser yn gwneud y pethau dw i am eu gwneud, dw i am wneud ambell brosiect personol a threulio amser gwerth chweil gyda ’ngŵr sydd wedi ymddeol a’m hwyrion, ond dw i ddim am roi’r gorau i ’ngyrfa i wneud hynny chwaith.

Meddai Ros Altmann, Hyrwyddwyr Busnes Pobl Hŷn y Llywodraeth:

Mae busnesau ym mhob cwr o’r wlad yn agor eu llygaid i botensial gweithwyr hŷn – wedi’r cyfan, pobl dros 50 oed yw’r sector sy’n tyfu gyflymaf mewn cymdeithas ar er bod meysydd lle mae ieuenctid yn cael ei werthfawrogi dros brofiad, mae cyflogwyr yn dechrau sylweddoli gwerth y gweithlu hŷn a’r profiadau y gallant eu cynnig i’w busnes.

Mae gen i dros ddeugain mlynedd o brofiad gwaith y tu cefn i mi ac felly dw i’n gwybod bod gen i lawer i’w gynnig, nid dim ond o ran cymwysterau a sgiliau ond hefyd o ran fy sgiliau trosglwyddadwy o fod wedi gweithio am ddeugain mlynedd. Rydych chi hefyd yn dysgu llawer yn magu dau o blant ac yn dysgu llawer o sgiliau bywyd dim ond drwy gyrraedd fy oedran i!

Mae’n bwysig i gyflogwyr edrych ar brofiadau’r gweithlu yn y gorffennol gan nad yw’r rolau mae pobl yn eu gwneud bob amser yn adlewyrchu’r bobl ydyn nhw a’r hyn maen nhw’n abl i’w gyflawni.

Maen nhw’n colli allan ar sgiliau a phrofiad rhan hynod fedrus a phrofiadol a gweithgar o’u gweithlu.

Cred Rachel Saunders o CIPD fod gweithwyr dros eu 50 sy’n weithgar ac yn hynod fedrus nid yn unig yn cael eu cosbi’n annheg ond ein bod ni fel gwlad ar ein colled – rhywbeth i ni gnoi cil amdano.

Darllenwch ein hadroddiad hyder: Pwysau, Dyrchafiad, Codiadau Cyflog a Chydraddoldeb. Mae astudiaeth yn archwilio’r rhwystrau i hyder a dilyniant menywod yn y gweithle.