Dod ag ymchwilwyr at ei gilydd o bob cwr o Gymru

Cynhaliwyd digwyddiad cyntaf hyb ymchwil Spotlight yn yr hyb Gwyddorau Iechyd ym Mae Caerdydd ddydd Iau 16 Chwefror.

Daeth ymchwilwyr a swyddogion polisi o sefydliadau amrywiol yng Nghymru, yn cynnwys y trydydd sector a chwmnïau ymchwil preifat ynghyd yn y digwyddiad. Cadeiriwyd y digwyddiad gan Dr Lucy Knight a chafwyd anerchiad croeso gan Brif Swyddog Gweithredol newydd Chwarae Teg, Cerys Furlong.

Manteision Arferion Gweithio Modern

Y siaradwr cyntaf oedd Dr Hade Turkmen o Chwarae Teg, a gyflwynodd bapur ymchwil newydd Chwarae Teg ar Arferion Gwaith Modern.

Roedd y gwaith ymchwil newydd yn dadansoddi canfyddiadau o arferion gwaith modern o safbwynt busnesau Cymru. Roedd yn trafod amrywiaeth o arferion gwaith modern, yn cynnwys amser hyblyg, rhannu swydd, oriau cywasgedig a gweithio ar sail canlyniadau’n unig.

Roedd yr ymchwil yn edrych ar bedwar sector blaenoriaeth yn benodol sy’n adlewyrchu nodweddion amgylchedd busnes Cymru ar hyn o bryd. Y rhain oedd adeiladu, ynni a’r amgylchedd, gwasanaethau ariannol a phroffesiynol a TGCh. Nid oes cynrychiolaeth ddigonol o fenywod mewn swyddi uwch yn y sectorau hyn ac mae’r bwlch cyflog rhwng y ddau ryw yn fwy nag mewn sectorau eraill.

Canfu’r ymchwil bod busnesau Cymru ar y cyfan yn fwy agored i weithredu arferion gwaith modern a bod ganddynt agwedd gadarnhaol tuag atynt. Mae busnesau mawr yn fwy tebygol o gael polisïau ffurfiol tra bod busnesau llai yn fwy tebygol o ddarparu opsiynau gweithio hyblyg yn ôl achosion unigol.

Yn ôl y busnesau a gymerodd ran yn yr astudiaeth mae manteision gweithredu arferion gwaith modern yn cynnwys cyfraddau cadw staff gwell a lefelau cynhyrchiant uwch gan staff.

Gallwch ddarllen yr adroddiad llawn/crynodeb gweithredol yma.

Dyfodol cyllid ymchwil yng Nghymru

Yr ail siaradwr oedd Dr Jody Mellor o Anabledd Cymru, a ddarparodd wybodaeth am raglen gyllid newydd, DRILL, a fydd yn agor yn ddiweddarach eleni.

Nod DRILL yw ariannu prosiectau ymchwil sy’n cynnwys cydweithio rhwng ymchwilwyr academaidd a phobl anabl. Bydd galwad am gynigion yn cael ei wneud ar ôl y Pasg a dylai partïon â buddiant edrych ar y wefan yr adeg honno i gael rhagor o fanylion.

Ar ôl cyflwyniad Jody cafwyd trafodaeth fywiog ar ddyfodol cyllid ymchwil yn y cyfnod ar ôl Brexit yng Nghymru, o gofio bod llawer o waith ymchwil yn cael ei ariannu gan yr UE ar hyn o bryd. Er ei bod hi’n amhosibl rhagweld sut fydd y sefyllfa ariannu ar gyfer ymchwilwyr mewn blynyddoedd i ddod, canolbwyntiodd y drafodaeth ar sut y gallwn ni sicrhau bod cyllid ar gyfer ymchwil yn cael sylw gydol y trafodaethau ac yn parhau i fod ar yr agenda.

Roedd y syniadau a gafwyd yn y drafodaeth yn cynnwys sefydliadau ymchwil i gydweithio i gryfhau ceisiadau am gyllid yn y dyfodol ac ymgyrchoedd ymwybyddiaeth i roi cyhoeddusrwydd i bwysigrwydd gwaith ymchwil ar gyfer popeth, o ddeddfau i bolisi cyhoeddus.

Cynhelir digwyddiad Spotlight nesaf Chwarae Teg ym mis Gorffennaf 2017.