Cynhaliwyd digwyddiad diweddaraf Spotlight: Hyb Ymchwil Cydraddoldeb Rhywiol Chwarae Teg yn Octavo’s Book Café and Wine Bar ym Mae Caerdydd ar 26 Hydref 2016.

Mae digwyddiadau Spotlight yn cael eu cynnal deirgwaith y flwyddyn, gan ddwyn ynghyd ymchwilwyr a gweithwyr polisi o’r trydydd sector, y llywodraeth, y byd academaidd ac undebau llafur. Mae’r digwyddiadau’n gyfle i rannu ymchwil a thrafod syniadau ynghylch sut i ddefnyddio ymchwil i ddylanwadu ar bolisi a sicrhau mwy o gydraddoldeb rhywiol yng Nghymru. Maen nhw’n gyfle gwych hefyd i bobl sy’n gweithio yn y meysydd hyn rwydweithio.

Cyflog Byw A’r Bwlch Cyflog Rhwng Y Rhywiau

Y siaradwr gwadd yn nigwyddiad mis Hydref oedd Nisreen Mansour o Sefydliad Bevan, a gyflwynodd ymchwil ddiweddaraf y sefydliad i sut y gall y cyflog byw effeithio ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Yn wahanol i’r isafswm cyflog cenedlaethol, y cyflog byw yw’r swm o arian sydd ei angen i gynnal safon byw normal – yn hytrach nag isafswm. Dylai hyn olygu y bydd pobl yn gallu fforddio pethau fel pryd da o fwyd, cartref cynnes ac anrhegion pen-blwydd i’w plant. Mae’r cyflog byw yn wirfoddol, er bod cymaint o fusnesau â phosibl yn cael eu hannog i gymryd rhan.

£8.25 yr awr yw’r cyflog byw presennol, o gymharu â’r isafswm cyflog cenedlaethol o £7.20 yr awr. Ar hyn o bryd, mae chwarter y gweithwyr yng Nghymru yn ennill llai na’r cyflog byw, sef bron i 300,000 o bobl. Mae chwech o bob deg o’r rhain yn fenywod.

Y sectorau sy’n wynebu’r risg fwyaf yw’r diwydiannau cyflog is megis manwerthu a chyfanwerthu, llety a bwyd a’r celfyddydau ac adloniant, ac mae nifer fawr yn ennill llai na’r cyflog byw ym maes addysg, iechyd a gofal cymdeithasol hefyd.

Mae’r adroddiad yn tynnu sylw fanteision talu’r cyflog byw i unigolion, ond hefyd i fusnesau ac i’r economi yn gyffredinol. Mae’n pwysleisio pwysigrwydd rhoi mwy o gyhoeddusrwydd i’r cyflog byw hefyd i annog mwy o gyflogwyr i gymryd rhan. At hynny, gan fod mwy o fenywod yn ennill llai na’r cyflog byw ar hyn o bryd, gallai’r ymgyrch hon helpu i gau’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau hefyd.
spotlight-octavios-cardiffbay-2-1-cp-cy

Rhoi Ymchwil Ar Waith

Yna, cafodd ymchwilwyr a gweithwyr polisi yn y digwyddiad drafodaeth ar fylchau yn yr ymchwil bresennol i ryw a’r economi. Ar nodyn cadarnhaol, cytunwyd yn eang fod cyfoeth o ymchwil gadarn yn bodoli ym maes cydraddoldeb rhywiol gyfoes; fodd bynnag, mae’r bylchau’n ymwneud i fwy o raddau â rhoi’r ymchwil ar waith. Roedd y syniadau allweddol a drafodwyd yn cynnwys:
• Creu clymbleidiau fel y gall gwahanol sefydliadau gyflwyno ymchwil i bynciau tebyg i’r llywodraeth ar y cyd
• Sicrhau bod ymchwil yn cael ei defnyddio’n gynharach, er enghraifft, ym maniffestos y pleidiau
• Creu cronfa ddata o ymchwil i feysydd polisi allweddol
• Cynnal ymchwil fwy lleol y gall pobl uniaethu â hi, megis ymchwil ddiweddar Sefydliad Bevan, a ganolbwyntiodd ar Ferthyr Tudful

Digwyddiadau Spotlight Yn Y Dyfodol

Cynhelir y digwyddiad Spotlight nesaf ym mis Chwefror 2017. Os hoffech chi neu’ch sefydliad gyflwyno’ch ymchwil ddiweddar i gydraddoldeb rhywiol yn yr economi yn y digwyddiad nesaf, cysylltwch â:

Dr Lucy Knight lucy.knight@chwaraeteg.com

neu Dr Hade Turkmen