Deb Harvey ydw i a dwi’n un o Gynghorwyr Dinas Casnewydd ar hyn o bryd. Dw i hefyd yn rhedeg gwefan i ddefnyddwyr sy’n rhoi llawer o wybodaeth am ddim i helpu defnyddwyr i ddiogelu’u hunain.

Cefais fy nghyflwyno i wleidyddiaeth pan gefais yr anffawd o fod yn rhan o ffiasgo Farepak. Ychydig wedi i’r hwch fynd drwy’r siop, cwrddais â’m ffrind, yr Aelod Seneddol Jessica Morden. Ar ôl dweud wrth yr olaf o’m cwsmeriaid ei bod hi wedi colli’i harian a theimlo mai fi oedd ar fai, penderfynais yn y fan a’r lle, DIGON YW DIGON.

Ers hynny, dwi wedi mynd ati i gynrychioli’r rhai sy’n methu sefyll i fyny dros eu hunain, oherwydd ofn neu oherwydd nad ydyn nhw’n gwybod ble i droi. Mae’n anodd iawn ceisio datrys problemau ac mae pethau’n cael eu geirio i ddrysu dyn yn fwriadol. Dw i hyd yn oed wedi llwyddo i godi’r mater o ddiffyg mesurau diogelu pan fydd defnyddwyr yn talu ymlaen llaw am rywbeth gyda Vince Cable, gyda llawer o gymorth gan Jessica.

Fy llwyddiant cyntaf oedd y Cynllun Cynilion Nadolig cyntaf i gael ei ddiogelu’n llawn, a gyflwynwyd gan y Co-op, lle mae pob ceiniog yn saff. Fel Cynghorydd Cyngor Dinas Casnewydd, dw i wedi ysgwyddo’r rôl o ddatrys y problemau sy’n wynebu trigolion eiddo Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig.

Cwynion yn ymwneud â diffyg gwaith trwsio boddhaol ydyn nhw’n bennaf. Mae’r agwedd ‘beth mae menywod yn ei wybod?’ yn parhau (mewn rhai mannau). Mae’r ateb yn syml; tipyn mwy nag y mae dynion yn fodlon ei gyfaddef na’i gydnabod.

Os gallwch chi helpu un person fel Cynghorydd, neu mewn unrhyw swydd o ran hynny, rhaid i chi fynd amdani. Peidiwch â gadael i siom eich rhwystro, oherwydd mae’n anochel, credwch chi fi.

Gwrandewch ar yr hyn maen nhw’n ei ddweud wrthych chi, yna dywedwch wrthyn nhw beth sy’n mynd i ddigwydd a beth maen nhw’n mynd i’w wneud i fynd i’r afael â’r mater dan sylw a’i ddatrys. Cofiwch fod rhywun wrth law i roi cymorth ac arweiniad i chi os byddwch chi’n cyrraedd pen eich tennyn.

Ar ôl 18 mis fel Cynghorydd, fyddwn i’n gwneud yr un peth eto o wybod beth dw i’n ei wybod nawr? Heb os nac oni bai!

Mae’r erthygl hon yn ymwneud â’r eitem Newyddion: Mae angen i fwy o fenywod ymrwymo – Wythnos y Senedd 2013.