Felly o’r diwedd, ar ôl blynyddoedd o waith caled, rydych chi wedi cael eich dyrchafiad. Felly beth nesaf?

Gan Mair Rowlands: Cydlynydd Prosiect Rhanbarthol – Gogledd Cymru.

Yr AIL mewn cyfres o 4 erthygl am ein Adroddiad Hyder newydd. Pori pob un o’r 4 erthyglau.

Yn ôl gwaith ymchwil, dyw bywyd ddim yn fêl i gyd unwaith rydych chi wedi cael dyrchafiad, gyda llawer o fenywod yn teimlo unigedd ac yn ei chael hi’n anodd setlo yn y rôl newydd.

Fel rheolwr newydd, fe allwch chi gael eich hun yn trio cadw’r ddysgl yn wastad rhwng dwy garfan. I’r rheolwyr eraill, chi yw’r ferch newydd ac mae’n rhaid i chi brofi’ch hun gyda’ch tîm hefyd. Dydych chi ddim yn rhan o’r tîm bellach ac mae’r berthynas arbennig yna oedd gennych chi ar un adeg yn y fantol.

Pan ges i fy nyrchafu, fe ges i ngadael mas o’r sgyrsiau bob dydd gyda’r tîm ac weithiau byddai’r sgwrs yn dod i ben yn llwyr wrth i mi gyrraedd i mewn i’r swyddfa.

Roedd y cydweithwyr a oedd gen i ers blynyddoedd yn teimlo fel dieithriaid, ac ro’n i’n teimlo’n unig, wedi fy ynysu ac yn anhapus iawn yn fy rôl newydd.

Yn y pen draw, fe sylweddolais i ei bod hi nid yn unig yn anodd i mi ond ei bod hi’n anodd iddyn nhw hefyd.

Doedden nhw ddim yn gwybod sut i ymateb, oeddwn i’n ffrind iddyn nhw neu’n rheolwr arnyn nhw? Doedden nhw ddim y gwybod sut i ymddwyn nac yn gwybod beth roeddwn i am gael fy nhrin.

A dweud y gwir, doeddwn i ddim yn gwybod chwaith. Ro’n i’n teimlo bod angen i fi ddatblygu fy steil fy hun o reoli ac yn teimlo bod rhaid i mi sefydlu fy awdurdod ond trwy wneud hynny, ro’n i ond yn gwthio fy nhîm yn bellach i ffwrdd.

Rhoddodd ffrind da air o gyngor i mi – roedd hi’n rheolwraig hefyd a dywedodd wrtha’i mod i’n trio trwsio rhywbeth oedd heb dorri. Doedd dim rhaid i mi sefydlu fy awdurdod – yr hyn roedd angen i mi ei wneud oedd gadael iddyn nhw wneud beth roedden nhw’n dda am ei wneud a’u trin fel oedolion medrus, sef yr hyn oedden nhw.

Pan roedd problem yn codi, byddwn yn gofyn am eu cyngor.

Pan oedd angen i ni ymestyn ein horiau, rhoddais yr amseroedd iddyn nhw ac fe wnaethon nhw weithio allan pwy oedd i wneud beth pryd. Pan oedd angen i ni ailstrwythuro, fe wnaethon nhw greu cynllun gyda’i gilydd a chyflwyno rota newydd.

Fe gymerodd hi amser ac fe wnes i ddatblygu llawer o sgiliau newydd ar y daith, ond fe wnes i fagu hyder. Ond ro’n i’n anhapus am gyfnod maith.

Rhwng 1994 a 2004, mae cyfran y menywod mewn swyddi rheoli wedi treblu, gan gynyddu o lai nag un mewn deg ym 1994 i un mewn tri yn 2004. ( Management Trainee 2000 – 2015 )

Mae’n siŵr gen i fod pob un o’r rheolwragedd newydd hynny wedi treulio’r ychydig fisoedd cyntaf yn eu swydd newydd yn ceisio ymdopi ag unigedd y rôl. Mae dod yn rheolwr yn gam mawr yng ngyrfa rhywun a dyw’r hyfforddiant a’r gefnogaeth ddim wastad yno i rywun. Yn anffodus, mae’r unigedd a’r unigrwydd ar y top yn arwain menywod i roi’r gorau i fod yn rheolwr.

Darllenwch ein hadroddiad hyder: Pwysau, Dyrchafiad, Codiadau Cyflog a Chydraddoldeb. Mae astudiaeth yn archwilio’r rhwystrau i hyder a dilyniant menywod yn y gweithle.