Gellid dweud mai swyddfa Claire James yw un o’r swyddfeydd mwyaf anghyffredin yng Nghymru. Mae’n rhedeg ei chwmni Highgrade Recruitment, asiantaeth recriwtio ar gyfer y sector addysg, o gynhwysydd llongau yng Nghymoedd y De.

Mae Claire yn darparu gwasanaeth personol, gan baru athrawon, cynorthwywyr cymorth dysgu, gweinyddwyr ysgol a goruchwylwyr cyflenwi gydag ysgolion a meithrinfeydd ar gontractau tymor byr a thymor hir. Mae’n darparu cymorth llwyr i’w chleientiaid gydol y broses hefyd.

Ar ôl graddio mewn rheolaeth fusnes Ewropeaidd a chyfnod byr ym maes rheolaeth manwerthu, penderfynodd Claire ailhyfforddi yn athrawes ieithoedd tramor modern yn 2000. Tua’r un adeg, derbyniodd swydd mewn asiantaeth recriwtio yng Nghasnewydd hefyd er mwyn cael dau ben llinyn ynghyd.

O Gael Cynnig Swydd I Weithio Ar Ei Liwt Ei Hun

Yn ystod ei chyfnod yn y swydd recriwtio, cafodd gynnig swydd gan athro Addysg Gorfforol, a oedd yn sefydlu ei asiantaeth recriwtio addysg ei hun. Dim ond dau gwmni o’r fath a oedd yn bodoli yng Nghymru ar y pryd, o gymharu â’r 63 asiantaeth sy’n bodoli heddiw. Gweithiodd yno am dros ddeng mlynedd ac fe helpodd yr asiantaeth i sefydlu chwe changen addysg arall, er gwaethaf y dirwasgiad. Erbyn 2011, roedd ganddi ddigon o brofiad a brwdfrydedd i fentro a sefydlu ei chwmni ei hun.

“Nid dyma’r peth hawsaf i mi ei wneud erioed, gan nad oedd gen i unrhyw fuddsoddiad na chefnogaeth ariannol. Wrth deithio ar hyd a lled y wlad ar fy mhen fy hun a gweithio oriau hir i rywun arall, roeddwn wedi colli ffydd yn fy hun ac yn amau a allwn i lwyddo yn y maes ar fy mhen fy hun. Ond penderfynais ddyfalbarhau a mynd ati’n raddol i ddatblygu fy nghronfa ddata o staff o safon a chysylltu â chleientiaid yr oeddwn wedi cydweithio â nhw’n flaenorol.”

Bathu Enw Gydag Ysbrydoliaeth Gerddorol

Tua’r adeg hon, roedd Claire yn DJ yn Backroom, clwb tanddaearol yng Nghaerdydd i gerddoriaeth house a techno. Wrth drefnu i DJs rhyngwladol berfformio yn Backroom, roedd Claire a’i chydweithwyr yn ymwneud ag asiantaeth yn Berlin o’r enw Highgrade Entertainment.

Wrth drafod enwau busnes posibl gyda’i ffrindiau yn Backroom, awgrymodd Claire eu bod yn rhoi cynnig ar enwau a oedd yn gysylltiedig â’u hymdrechion cerddorol. Cafodd yr enw Highgrade Entertainment ei grybwyll ac roedd Claire yn gwybod ar unwaith mai dyna fyddai’r enw. Sefydlwyd Highgrade Recruitment yn fuan wedi hynny.

Symud I Mewn I’r Cynhwysydd Llongau

Cychwynnodd Claire ei busnes yn gweithio o gartref ond dechreuodd wynebu rhywfaint o’r heriau sy’n mynd law yn llaw â hynny. “Mae rhedeg busnes o gartref yn gallu bod yn unig,” eglura Claire, “felly mae’n rhaid i’r hyder, yr hunangred a’r brwdfrydedd sydd eu hangen ar gyfer cynnal eich busnes eich hun ddod gennych chi.” Roedd llawer o erthyglau negyddol yn y wasg am y proffesiwn addysgu ar y pryd, gan ei wneud hyd yn oed yn fwy anodd i arbenigwr recriwtio addysg barhau’n gadarnhaol a brwdfrydig.

Ni allai fforddio swyddfa ar y stryd fawr, ac nid oedd yn gwbl angenrheidiol oherwydd natur arbenigol ei gwaith, felly cafodd y syniad anghyffredin ond ffrwythlon yn y pen draw o brynu cynhwysydd llongau. Rhoddodd y cynhwysydd mewn lleoliad hyfryd ar fferm ei thad ger Pont-y-pŵl, gan ei galluogi i gael swyddfa broffesiynol ond hynod gan sicrhau bod ei chartref yn parhau’n gartref. “Mae’n lleoliad braf ar gyfer swydd anodd iawn,” meddai, er ei bod yn gobeithio cael swyddfa ar y stryd fawr yn y dyfodol.

“Peidiwch  Gwneud Popeth Eich Hun”

Wrth sefydlu’r busnes, cafodd gymorth drwy grantiau gan Gyngor Caerffili a’r Ganolfan Waith. Cafodd gyllid gan brosiect Go 2 My Town hefyd er mwyn sefydlu gwefan. Mae wedi defnyddio rhwydweithiau busnes a digwyddiadau Chwarae Teg hefyd i’w helpu i gynyddu ei chronfa o gysylltiadau.

“Peidiwch â gwneud popeth eich hun,” yw cyngor Claire. Yn ogystal â’r cymorth a gafodd i sefydlu, erbyn hyn mae ganddi swyddog gweinyddol rhan-amser hefyd er mwyn helpu gyda’r gwaith o gynnal y busnes o ddydd i ddydd. “A pheidiwch â rhoi’r ffidil yn y to pan fo pethau’n mynd yn anodd. Waeth pa mor anodd yw’r rhwystrau, peidiwch â rhoi’r ffidil yn y to. Peidiwch byth â cholli eich ffydd a cheisiwch gael cymorth gan bobl eraill pan fo angen. Mae bob amser rhywun i siarad â nhw.”

Gwasanaeth Ardderchog Yn Sichrau Busnes Llwyddiannus

Mae cynlluniau Claire yn y dyfodol ar gyfer Highgrade Recruitment yn cynnwys arallgyfeirio i feysydd recriwtio eraill fel masnach, adeiladu a diwydiant, gan olygu y bydd hi’n fwy angenrheidiol iddi symud allan o’r cynhwysydd llongau a chael presenoldeb ar y stryd fawr. Eto i gyd, mae’n dweud y bydd y gwasanaeth personol y mae’n ei gynnig i’w chleientiaid yn parhau ar frig ei hagenda. “Rydw i am barhau i adeiladu busnes llwyddiannus sy’n adnabyddus am ei wasanaeth ac sy’n rhagori ar y gweddill.”