I sefydliadau neu unigolion sydd am gynnal digwyddiad yn y Gogledd, Tansy Rogerson yw’r fenyw i gysylltu â hi.

Mae ei busnes, Armadillo Events, yn helpu pobl i ddod o hyd i leoliadau, llety a gweithgareddau meithrin tîm.

Mae hi hefyd yn cynnig cynlluniau cyn y digwyddiad a chymorth ar y safle ar gyfer unrhyw ddigwyddiad, o gynadleddau a chyfarfodydd i ddiwrnodau cwrdd i ffwrdd a digwyddiadau lansio cynnyrch.

“Rydym ni’n trefnu digwyddiadau mewn ffordd sy’n lleihau’r straen ar ein cleientiaid,” meddai Tansy…

“Does dim rhaid iddyn nhw boeni am beth sy’n digwydd yn y cefndir.

Rydym ni’n gwneud hynny fel y gallan nhw ganolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw, megis croesawu cleientiaid neu rwydweithio.”

Mae Armadillo Events yn ymdrin yn rheolaidd â rhai o’r lleoliadau a’r gweithgareddau gorau yn y Gogledd, o westai gwledig i anturiaethau gwifren zip.

Mae gan Tansy bob math o wahanol gleientiaid, gan gynnwys cwmnïau cyfreithiol, cwmnïau gwasanaethau ariannol, busnes gemwaith byd-enwog ac unigolion sydd am drefnu dathliadau pen-blwydd.

O ddechrau syml i gyfoeth O brofiad.

Treuliodd Tansy ugain mlynedd yn gweithio ym mhob maes bron yn y diwydiant lletygarwch.

Ar ôl dechrau fel porthor cegin mewn tafarn wledig fach, aeth ymlaen i weithio yn y ganolfan groeso yn y Rhyl, lle cafodd sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid gwerthfawr, ac yna ym Mhencadlys Twristiaeth y Gogledd ym Mae Colwyn.

“Rhain oedd blynyddoedd gorau fy mywyd i,” meddai, gan iddi gael y cyfle i weithio ar bob math o ddigwyddiadau, gan gynnwys gŵyl falŵns, rali ceir clasurol Eryri a sioe beiciau modur yn Ynys Môn.

“Yr unig reswm y gadewais i’r swydd hon oedd oherwydd fy mod i’n uchelgeisiol. Roedd rhaid i mi geisio dringo’r ysgol.”

Yna, astudiodd Tansy tuag at HND mewn rheoli twristiaeth cyn gweithio mewn cyfres o swyddi i British Airways, amryw o westai crand, cwmni rheoli digwyddiadau ac, yn olaf, treuliodd ddwy flynedd fel rheolwr gwerthu a marchnata i ganolfan fwyd.

“Roedd y ddwy flynedd honno’n anodd, gyda’r ffocws ar ddenu cwsmeriaid a nifer yr ymwelwyr.

Ar ôl dwy flynedd, roeddwn i wedi cyrraedd croesffordd.

Doeddwn i ddim yn siŵr a ddylwn i fynd ymlaen i swydd gwerthu arall ac achub cwmni arall neu sefydlu fy nghwmni fy hun.”

“Un bach arfog”.

Ar ôl ugain mlynedd o brofiad ym maes lletygarwch, roedd Tansy’n teimlo bod yna fwlch yn y farchnad ar gyfer siop un stop i helpu pobl i ddod i’r Gogledd ar gyfer cynadleddau a gweithgareddau adeiladu tîm ac i aros mewn gwestai.

Roedd hi wedi ystyried sefydlu ei busnes ei hun rai blynyddoedd yn gynt, ond ar y pryd wedi teimlo nad oedd yr amser yn iawn.

“Nawr roedd yr amser yn iawn, a sefydlwyd Armadillo Events!” Mae’r busnes wedi datblygu ers ei lansio yn 2014 i gynnwys rheoli digwyddiadau cwmnïau.

Wrth feddwl am enw ar gyfer ei chwmni newydd, daeth Tansy ar draws dyluniad polyn totem gydag armadilo arno, sef creadur bach ond cadarn sydd bob amser yn llwyddo i gyrraedd pen ei daith.

Yn bum troedfedd o daldra ac yn benderfynol dros ben, roedd Tansy’n teimlo mai’r anifail hwn oedd y symbol perffaith o’i phenderfynoldeb i lwyddo yn ei menter fusnes, yn enwedig pan sylweddolodd hi mai cyfieithiad llythrennol yr enw Sbaeneg yw “un bach arfog”.

Cymsgedd o emosiynau a chael help.

“Does neb yn gallu dweud wrthych chi pa mor anodd yw sefydlu’ch busnes eich hun. Roedd fy emosiynau ar chwâl.”

Ond eto roedd Tansy am brofi iddi hi ei hun y gallai lwyddo ar ei phen ei hun, yn enwedig ar ôl treulio cymaint o flynyddoedd yn gweithio i berchnogion busnes eraill.

Cafodd Tansy help trwy gynllun dechrau busnes Cyngor Conwy, a ddarparodd rhywfaint o gyllid a mentor busnes.

Talodd y cyllid am argraffydd a ffolderi cyflwyno wedi’u brandio, gan helpu Tansy i greu delwedd broffesiynol wrth gyfarfod â chleientiaid.

Bu ei mentor yn help mawr, nid yn unig gyda chyngor hollbwysig ar ddechrau busnes ond hefyd trwy fod yno i wrando arni pan oedd pethau’n mynd yn anodd.

Mae Tansy bellach wedi cofrestru ar gyfer prosiect Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg, lle bydd hi’n gweithio tuag at dystysgrif ILM mewn Arweinyddiaeth a Rheolaeth ac yn gallu cael cymorth cofleidiol, gan gynnwys datblygu gyrfa a mentora.

Mae Tansy hefyd wedi elwa ar ymuno â grwpiau rhwydweithio, yn enwedig o ran trafod materion ymarferol megis o ble bydd y gwaith nesaf yn dod, prisio a mynd ar ôl anfonebau heb eu talu.

“Mae grwpiau rhwydweithio yn llawn unigolion profiadol sy’n barod i helpu pobl fusnes eraill.”

Llwyddiannau a gair i gall.

Un o lwyddiannau allweddol Armadillo Events yw ei fod wedi datblygu i fod yn frand sy’n cael ei adnabod ledled y Gogledd.

“Mae cleientiaid yn dychwelyd dro ar ôl i ddefnyddio fy ngwasanaethau ac mae hynny’n golygu cymaint i mi. Mae’n rhaid fy mod i’n gwneud rhywbeth yn iawn.”

I fenywod eraill sy’n dechrau eu busnesau eu hunain, mae Tansy’n eu hannog i ddilyn eu greddf. “Peidiwch â gwneud unrhyw beth os nad ydych chi’n gwbl gyfforddus.

Efallai y bydd yn addas i rywun arall, ond dydy hynny ddim yn golygu y bydd yn addas i chi.”

Gan siarad yn bersonol, mae hi’n pwysleisio hefyd bwysigrwydd cyflogi cyfrifydd, sy’n golygu ei bod hi wedi gallu canolbwyntio ar yr elfennau o’r busnes y mae hi’n eu gwneud orau.

“Byddwch yn ddewr,” meddai, “gwrandewch ar y cyngor rydych chi’n ei gael gan eraill a byddwch yn barod bob amser.”