Ar ôl dros ugain mlynedd yn y sector gyhoeddus, defnyddiodd Anna Morgan ei phrofiad a’i gwybodaeth i ddechrau ei busnes ei hun, Red Shiny Apple, yn haf 2015.

… Ers hynny, mae wedi mynd o nerth i nerth.

Mae Red Shiny Apple yn darparu hyfforddiant ac ymgynghoriaeth ym maes cydraddoldeb ac amrywiaeth a rhagfarn ddiarwybod ynghyd ag adeiladu tîm a newid diwylliant sefydliadol.

Daw ei chleientiaid o’r sector gyhoeddus yn bennaf, ond mae hi wedi ehangu i’r sector breifat yn ddiweddar, lle mae’n gobeithio gweithio’n amlach yn y dyfodol.

Databylgu Arbenigedd.

Ar ôl gadael ysgol, gweithiodd Anna mewn banc ac yna ar long fordaith cyn cychwyn ar yrfa deng mlynedd gyda Heddlu De Cymru.

Ar ôl dechrau yn yr ystafell reoli, yn ateb galwadau 999, yn fuan roedd hi’n ymwneud â hyfforddiant a datblygu. Siaradodd â’r prif gwnstabl ynglŷn â’r anghydraddoldeb mewn cyfleoedd hyfforddiant i staff cymorth a gweithredol, a chafodd ei hanfon i goleg hyfforddi cenedlaethol yr heddlu yn Bramshill, Swydd Hampshire.

Yn y coleg cafodd Anna flas arbennig ar hyfforddiant. Wrth ddilyn gyrfa hyfforddiant gyda Heddlu De Cymru a gofalu am ei merch, enillodd Anna nifer o gymwysterau, gan gynnwys gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn addysg a hyfforddiant ôl-orfodol.

Amser i Fentro.

Pan welodd Anna hysbyseb swydd cynghorydd hyfforddiant a chydraddoldeb ar gyfer Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, meddyliodd, “Fe alla i wneud hynny” a “Dwi wedi gwneud hynny”. Cyflwynodd ei chais, a chynigiwyd y swydd iddi.

Er hynny, deuddeg mlynedd yn ddiweddarach yn 2014, o ganlyniad i doriadau cyllid a’r perygl o gael ei diswyddo, aeth amdani a sefydlu ei busnes ei hun.

Roedd galw mawr am hyfforddiant cydraddoldeb a datblygu sefydliadol o hyd ond roedd gallu’r sector gyhoeddus i’w ddarparu wedi’i leihau’n sylweddol oherwydd toriadau cyllid.

Wedi ei hysbrydoli gan ei thad, a oedd wastad wedi ei hannog i weithio ar ei liwt ei hun, meddyliodd Anna, “Roedd yn amser gwneud rhywbeth newydd, ond nad oedd yn newydd. Roedd angen mynd amdani yn syth. Roedd yn amser i fentro.”

Penderfyniad A Rheoli Amser.

O ystyried ei phrofiad, cysylltiadau ac enw da, wedi’u datblygu dros ugain mlynedd, gallai Anna ddechrau gweithredu’r busnes gyda chleientiaid parod. Ei phrif lwyddiant, er hynny, yw cynyddu nifer y cleientiaid, sydd nawr yn cynnwys Chwaraeon Cymru ac un o’r cwmnïau cyfryngau mwyaf yn Llundain.

“Dwi byth yn dweud na,” meddai. “Rwy’n barod i weithio gyda’r nos, rwy’n barod i weithio ar benwythnosau. Rwyf hefyd wedi rhoi gwaith i eraill, sy’n gwneud y gwaith ar ran Red Shiny Apple. Yn ystod mis Tachwedd 2015, roeddwn yn y gwaith bob dydd.”

Felly sut mae hi’n rheoli ei hamser? “Mae penderfyniad yn allweddol. Os ydych chi eisiau iddo weithio yn wirioneddol, mi fydd oherwydd chi yw’r person cyfrifol.” Mae Anna nawr mewn sefyllfa i gyflogi gweinyddwr, sydd yn ei rhyddhau i ganolbwyntio ar waith ymgynghori a hyfforddiant, ac ehangu cylch gwaith ei chwmni.

Ffordd Hollol Wahanol O Fyw.

Er ei chymwysterau gwych a llawer o angerdd a phenderfyniad, mae Anna’n cydnabod y gall dechrau busnes eich hun fod yn “frawychus” oherwydd bod popeth yn newydd.

Derbyniodd gymorth amhrisiadwy gan Busnes Cymru, ble mynychodd gyrsiau dechrau busnes am ddim, a phennwyd cynghorydd busnes personol iddi.

Cafodd Anna gymorth gyda phopeth o gofrestru gyda Tŷ’r Cwmnïau i benderfynu os oedd am fod yn unig fasnachwr neu’n gwmni cyfyngedig, a gwerthuso pa mor hyfyw oedd ei syniad busnes.

“Roedd y cyrsiau a’r cynghorydd busnes yn llawer o gymorth,” meddai. Dywedodd ei chynghorydd busnes ei fod ef, pan sefydlodd ei fusnes o’i gartref rai blynyddoedd ynghynt, yn arfer codi, cael cawod, gwisgo ac yna gadael ei dŷ drwy’r drws ffrynt a dychwelyd drwy’r drws cefn, yn barod i weithio.

“Dydych chi ddim o reidrwydd yn codi a mynd i’r gwaith yn y bore,” medd Anna. “Mae’n ffordd hollol wahanol o fyw.”

Cynllunio Eich Busnes.

Roedd yr heriau eraill yn ystod cyfnod cychwyn y busnes yn cynnwys cael gwefan, creu presenoldeb ar gyfryngau cymdeithasol, prisio ei gwasanaethau, dod o hyd i gyfrifydd da, a chael enw busnes cofiadwy byddai’n hawdd i bobl ei ddarganfod ar-lein.

Ar ôl defnyddio afalau coch sgleiniog fel symbol cadarnhaol yn ystod hyfforddiant bywyd blynyddoedd ynghynt, profodd Anna hyn fel enw busnes.

Gofynnodd i sawl ffrind pa enw roeddynt yn ei ystyried yn fwyaf cofiadwy: Red Shiny Apple neu Anna Morgan Training and Development, wedi ei dalfyrru i AMTD. Roedd yn well gan bawb y cyntaf.

Prif gyngor Anna i fenywod eraill sy’n dechrau eu mentrau eu hunain, sy’n rhywbeth nad oedd hi wedi gwneud yn wreiddiol oherwydd bod ganddi gleientiaid eisoes, yw ysgrifennu cynllun busnes. “Ar y dechrau, byddai pobl yn ffonio a ffonio ac roedd yn rhaid i mi ymateb i’r ceisiadau hyn.

Roedd fy musnes yn adweithiol iawn, ond mae angen i chi fod yn rhagweithiol. Beth yw amcanion fy musnes? Beth ydw i eisiau ei gyflawni’r chwarter hwn neu ar ddiwedd y flwyddyn?”

Mae Busnes Cymru yn cynnig cymorth am ddim i helpu entrepreneuriaid posibl i ysgrifennu cynllun busnes, gan gynnwys cyngor ar-lein a chynllun templed. “Os yw’ch marchnad allan yno ac rydych yn gwybod bod galw am eich cynnyrch,” medd Anna, “ewch amdani 110%. Mentrwch.”