Mae Tŷ’r Cwmnïau wedi ennill statws Cyflogwr Chwarae Teg gan elusen cydraddoldeb rhywiol flaenllaw Cymru, Chwarae Teg.

Mae’r gwasanaeth Cyflogwr Chwarae Teg yn meincnodi sefydliadau yn erbyn cyflogwyr cyffelyb o ran cydraddoldeb rhywiol yn y gweithle. Mae Cyflogwyr Chwarae Teg yn derbyn cymorth parhaus gan Chwarae Teg hefyd i wella cydraddoldeb ac amrywiaeth, mynd i’r afael â’r bwlch cyflog rhwng y rhywiau a sicrhau manteision gweithlu gwirioneddol gytbwys.

Mae Chwarae Teg wedi bod yn gweithio dros y 25 mlynedd diwethaf i ysbrydoli, arwain a sicrhau cydraddoldeb rhywiol a galluogi menywod i gyflawni a ffynnu ym mhob sector ac ar bob lefel o’r economi yng Nghymru. Diben y gwasanaeth Cyflogwr Chwarae Teg yw helpu cyflogwyr i nodi a mynd i’r afael â rhwystrau yn eu sefydliadau er mwyn rhoi llwybr clir iddynt ar y daith o ran cydraddoldeb rhywiol ac amrywiaeth.

Mae’r wobr Arian Cyflogwr Chwarae Teg i Dŷ’r Cwmnïau yn cydnabod gwaith parhaus a diflino’r sefydliad wrth wella cydraddoldeb rhywiol a chreu gweithle lle gall pob gweithiwr ffynnu. Roedd cydnabyddiaeth benodol i nifer y menywod yn y Tîm Uwch Reolwyr, i’r polisi gweithio hyblyg ac i’r ymrwymiad i ddal ati gyda’r gwaith i wella cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Meddai Louise David, Arweinydd Busnes Chwarae Teg:

“Er bod llawer o ddatblygiadau wedi bod i fenywod yng Nghymru dros y blynyddoedd, mae llawer o heriau’n ein hwynebu o hyd. Mae gwasanaeth Cyflogwr Chwarae Teg yn helpu busnesau a sefydliadau i nodi rhwystrau ac anghydraddoldebau a rhoi’r adnoddau iddynt fynd i’r afael â nhw er mwyn iddynt allu mwynhau manteision gweithlu gwirioneddol gytbwys.

“Rydym yn falch iawn o allu cyflwyno gwobr Arian Cyflogwr Chwarae Teg i Dŷ’r Cwmnïau i gydnabod eu gwaith i wella cydraddoldeb rhywiol ac amrywiaeth yn y gweithle. Mae gan fenywod gynrychiolaeth dda iawn yn Nhîm Uwch Reolwyr Tŷ’r Cwmnïau a gwnaeth eu gwaith ar amrywiaeth busnes, cysylltiadau gwaith, dysgu a datblygu a gwobrwyo a chydnabod argraff fawr arnom ni. Mae gweithio hyblyg, sy’n helpu menywod i ddod o hyd i waith ac aros yn y gwaith, ar gael ledled y sefydliad gyda chydnabyddiaeth na ddylai wneud gwahaniaeth ar ba adeg o’r dydd y mae gwaith yn cael ei wneud cyhyd â’i fod yn cyflawni’r diben busnes craidd mor effeithlon â phosibl. Mae cysyniad gweithio hyblyg wedi’i seilio ar yr egwyddor bod gan bob un o’r staff gyfrifoldeb yn unigol am reoli eu hamser a’u cynhyrchiant yn y gweithle. Mae hefyd yn galluogi staff i gyflawni eu rôl yn y gwaith tra’n cydnabod eu hymrwymiadau cymdeithasol a domestig.

“Bydd Chwarae Teg yn darparu cymorth parhaus i Dŷ’r Cwmnïau yn awr i adeiladu ar eu llwyddiant a dal ati i wella. Mae rhwydwaith menywod wedi’i lansio yn defnyddio canfyddiadau arolwg a chynllun gweithredu Cyflogwr Chwarae Teg. Bydd gwaith yn cael ei wneud i edrych ar fenywod sy’n gweithio yn y maes digidol a thechnoleg gyda golwg ar recriwtio mwy o fenywod i swyddi TG, law yn llaw â gwaith pellach i wella cydraddoldeb rhywiol ledled y sefydliad ehangach.”

Meddai Louise Smyth, Prif Weithredwr Tŷ’r Cwmnïau:

“Rydym yn falch iawn o ennill gwobr Arian farweddog Cyflogwr Chwarae Teg.

“Mae mentrau Tŷ’r Cwmnïau fel Gweithio Hyblyg a’n Rhwydwaith Menywod wedi bod yn llwyddiannus iawn ac yn dystiolaeth o’n hymrwymiad i gefnogi gweithlu amrywiol a chynhwysol.

“Drwy gydweithio â sefydliadau fel Chwarae Teg, rydym yn edrych ymlaen at greu’r amgylchedd gwaith gorau posibl i’n holl bobl.”