Womenspire 2016 – Dathlu menywod ysbrydoledig ac amlygu’r anweledig.

Nid seremoni wobrwyo arall fe’ch clywaf chi’n dweud! Rydych chi’n llygad eich lle – ond nid yr un hen beth yw hwn – ond rhywbeth tra gwahanol. Dyma’r rheswm pam…

Pan ymunais i â Chwarae Teg am y tro cyntaf bron i dair blynedd yn ôl, gofynnwyd i mi yn fy nghynhadledd staff gyntaf pam ’mod i eisiau gweithio i’r sefydliad.

Esboniais trwy ddweud i mi gael fy niystyru fel rhywun “anacademaidd” yn 11 mlwydd oed ar ôl methu’r arholiadau 11+, ac wedi hynny, dosbarthiadau gwnïo, coginio a theipio oedd hyd a lled fy addysg – a phawb yn dweud mai swydd ysgrifenyddes oedd yn fy aros.

Ond trwy hap a damwain a ffawd, newidiodd fy mywyd. Roeddwn i am weithio i sefydliad sy’n ymestyn at ferched a menywod â phrofiadau tebyg; sefydliad sy’n ehangu gorwelion ac yn helpu menywod i gyflawni o’u gorau waeth beth yw eu cefndir neu pa heriau sydd o’u blaenau.

Mae’n fraint gweithio i sefydliad sy’n gwneud yr union bethau hyn.

Mae gan Chwarae Teg weledigaeth arbennig – Cymru lle mae menywod yn cyflawni a ffynnu – dyna yw ein gwaith ni, a dyna pam rydym ni’n cynnal gwobrau Womenspire am y tro cyntaf ym mis Ebrill 2016.

Fe wnaethon ni siarad â llawer o bobl cyn penderfynu cyflwyno seremoni wobrwyo arall i Gymru.

Roedd y neges yn glir – doedd dim awch nac awydd o gwbl am ddigwyddiad ffurfiol tei du (ac rwy’n aralleirio yma) – na phobl yn cow-towio a chanmol ei gilydd am fod yn wych.

Roedd rhai’n sôn am edrych ar gategorïau a dyfalu pwy fyddai’n ennill beth.

Eraill yn cyfeirio at y ffaith mai’r un hen wynebau’n trafod yr un hen beth yn yr un hen le oedd hi bob amser. Roeddem yn gwerthfawrogi’r sylwadau hynny, gan nad oeddem am gynnig pethau nad oedd wrth fodd pobl!

Felly, nid rhyw ginio gwobrwyo mawreddog arall ydi Womenspire 2016. Does dim cinio i ddechrau – fe gewch chi’ch porthi, ond byddwch yn barod am yr annisgwyl! Yn hytrach, noson o ddathlu go iawn gyda llond gwlad o bethau’n digwydd a digonedd o syrpreisus i’ch diddanu, gobeithio.

Rydym yn disgwyl chwerthin a chrïo, ac am weld pobl yn gadael yn llawn bwrlwm a gwybodaeth – yn falch o’r hyn mae menywod yn ei gyflawni ac yn teimlo’n obeithiol at y dyfodol.

Yn fwy na dim, bydd cyfle i bawb ddod at ein gilydd i ddathlu menywod o bob cwr, cefndir a phrofiadau sy’n gwneud cymaint dros y wlad fach hon o ddydd i ddydd.

Bydd menywod sy’n angof ac sy’n wrthi’n ddyfal a diwyd yn y cefndir yn cael sylw mawr am undydd o’r flwyddyn o leiaf.

Felly, mae’r broses enwebu ar agor a hoffem weld cymaint â phosib o bobl a sefydliadau yn cynnig enwau.

Meddyliwch am yr holl fenywod rydych chi’n gweithio gyda nhw neu’n dod i gysylltiad â nhw, ac edrychwch ar y categorïau – pwy ydych chi’n ’nabod sy’n cael fawr o sylw ac sy’n haeddu gair o glod a rhywun i ddweud – rwyt ti’n wych ac rydyn ni’n dy werthfawrogi di.

Yn yr un modd, pa sefydliadau y gwyddoch amdanynt sy’n gwneud eu gorau glas i helpu gweithwyr benywaidd i gyflawni a ffynnu? Hoffem ddiolch iddyn nhw hefyd.

Gwyddom pa mor heriol yw hi, a dydyn ni ddim yn tanbrisio hynny, ond gwyddom hefyd mai’r ffordd orau o oresgyn hynny yw trwy ddod ynghyd, cefnogi’n gilydd a dathlu’n llwyddiannau bob cam o’r daith.

Felly da chi, ewch ati i enwebu, ac edrychaf ymlaen at eich gweld yn Y seremoni wobrwyo yn 2016. Mi fydd hi’n noson i’w chofio!

Ysgrifennwyd gan Joy Kent, Chwarae Teg CEO. @joy_chwaraeteg.