Y Categorïau

Rydym yn gofyn am enwebiadau gan ac ar ran menywod o bob oedran a chefndir sy’n teimlo’n falch o’u cyflawniadau.


Arweinyddiaeth


Pa bynnag sector rydych chi’n edrych arno, dydy menywod ddim yn cael eu cynrychioli’n ddigonol mewn swyddi arwain. Mae’r wobr hon yn dathlu menywod sydd wedi torri cwys newydd ac sy’n arwain trwy esiampl. Bydd yr enillydd yn fenyw sydd wedi bod yn llwyddiannus yn ei rhinwedd ei hun ac sydd wedi defnyddio’r cyfleoedd a ddarperir gan y swydd sydd ganddi i gefnogi a mentora menywod eraill yn eu llwybr gyrfa.

enwebu yma nawr!


lawrlwytho ffurflenChwaraeon


Mae proffil chwaraeon menywod yn codi o hyd, ond mae tipyn o ffordd i fynd nes iddo gyrraedd yr un lefel â chwaraeon dynion. Mae’r wobr hon yn cydnabod y cyfraniad mae menywod yn ei wneud at chwaraeon yng Nghymru. Gallai hyn fod fel athletwr neu hyfforddwr neu mewn rôl arall lle maen nhw wedi codi proffil neu gynyddu effaith chwaraeon menywod yng Nghymru. Bydd enillydd y wobr hon yn fenyw sy’n torri tir newydd ac yn ysbrydoli menywod eraill i gymryd rhan a llwyddo mewn chwaraeon neu sydd wedi helpu eraill i gyflawni yn eu gyrfaoedd chwaraeon.

enwebu yma nawr!


lawrlwytho ffurflenCreadigol


Mae’r sector creadigol yn dod yn fwyfwy pwysig i ddiwylliant Cymru ac economi Cymru. Dyfernir y wobr hon i fenyw sy’n nodweddu’r gorau o’r sector; gan wthio’r ffiniau trwy greadigrwydd a rhoi Cymru ar y map. Bydd hi’n defnyddio’i swydd a’i sgiliau i gefnogi ac annog menywod eraill i gael eu cynrychioli ar draws pob cyfrwng creadigol.

enwebu yma nawr!


lawrlwytho ffurflenSeren Ddisglair


Weithiau, mae angen i chi fod wedi cael gyrfa hir cyn cael cydnabyddiaeth – ond nid felly ar gyfer y wobr hon! Rydyn ni am ddathlu’r menywod ifanc mewn gwahanol swyddi a sectorau sy’n dangos addewid ar gyfer y dyfodol. Bydd enillydd y wobr hon yn fenyw sydd wedi dechrau yn y gweithle yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, sydd eisoes wedi cael llwyddiant ac sydd wedi dangos gwir botensial.

enwebu yma nawr!


lawrlwytho ffurflenGweithwredwraig Gymunedol


Mae yna lawer o enghreifftiau o fenywod sydd wedi gwneud cyfraniad mawr at ein cymunedau – yn enwedig ar adegau o argyfwng neu her. Diben y wobr hon yw tynnu sylw at y menywod hynny sydd wedi gwneud hyn, ond heb gael cydnabyddiaeth. Bydd yr enillydd yn arwr di-glod – rhywun sy’n tueddu i wfftio sylw ond y mae ei chymuned yn cydnabod ei chyfraniad ac yn ei chyflwyno fel model rôl ar gyfer menywod a merched eraill ledled Cymru.

enwebu yma nawr!


lawrlwytho ffurflenCymru Wledig


Mae Cymru yn wlad wledig yn bennaf ac mae menywod sy’n byw a gweithio mewn ardaloedd gwledig yn wynebu rhwystrau i gyflawni eu nodau. Bydd y wobr hon yn dathlu menyw sydd wedi cael effaith sylweddol ar yr economi leol, ei chymuned neu’r amgylchedd naturiol yn ardaloedd mwyaf gwledig Cymru. Bydd wedi dangos penderfynoldeb i wella bywyd yn yr ardal a bod yn fodel rôl i annog menywod eraill i wneud yr un fath.

enwebu yma nawr!


lawrlwytho ffurflenBuilding Wales


Mae nifer y menywod sy’n astudio a gweithio ym maes gwyddoniaeth, adeiladu, technoleg a pheirianneg yn dal i fod yn isel, er gwaethaf y cyfleoedd gyrfa eang sy’n rhoi boddhad mawr sydd ar gael yn y sectorau hyn. Bydd y wobr hon yn dathlu’r menywod hynny sy’n adeiladu Cymru trwy ddatblygu eu llwybrau gyrfa eu hunain a gwneud gwahaniaeth go iawn i’w sectorau eu hunain yng Nghymru. Bydd ein henillydd yn annog menywod eraill i fentro i’r disgyblaethau hyn ac yn helpu menywod i gamu ymlaen ar eu llwybr gyrfa.

enwebu yma nawr!


lawrlwytho ffurflenBusnes


Mae llai o fenywod na dynion yn dechrau busnesau ac, ar hyn o bryd, tua £10,000 yw cyflog menyw hunangyflogedig ar gyfartaledd. Mae’r wobr hon yn dathlu’r menywod hynny sydd wedi mynd yn groes i’r duedd a sefydlu busnesau llwyddiannus sydd â’r potensial i dyfu. Bydd yr enwebiad buddugol yn dangos llwyddiant o ran adeiladu busnes a hyrwyddo neu gefnogi menywod eraill mewn busnes yng Nghymru.

enwebu yma nawr!


lawrlwytho ffurflenDysgwr


Weithiau, mae pethau sy’n digwydd mewn bywyd yn ein hatal rhag manteisio’n llawn ar ein profiad ysgol, a dim ond yn ddiweddarach rydyn ni’n sylweddoli ein bod ni’n fwy clyfar nag yr oedden ni’n ei feddwl! Mae’r wobr hon yn dathlu’r menywod hynny sydd wedi ailgydio yn eu dysgu a/neu eu haddysg ac wedi manteisio’n llawn arni – gan ragori a chefnogi ac annog menywod eraill i wireddu eu potensial nhw hefyd.

enwebu yma nawr!

lawrlwytho ffurflenDewis y Bobl


Mae Merched Gwych o Gymru, sef ein hymgyrch ddigidol a lansiwyd ym mis Medi 2017, yn dathlu menywod yng Nghymru sy’n esiamplau disglair i eraill. Mae’r wobr hon yn gyfle i nodi a chydnabod cyflawniadau menywod o bob cefndir. Enillydd Dewis y Bobl fydd pencampwr ein hymgyrch Merched Gwych o Gymru, yn dilyn pleidlais gan y cyhoedd trwy’r cyfryngau cymdeithasol.-Gwobrau i Gyflogwyr-


Hyrwyddwr Amrywiaeth


Mae sefydliadau craff – boed yn y trydydd sector, y sector cyhoeddus neu’r sector preifat – yn cydnabod eu bod nhw’n cyflawni mwy trwy fanteisio’n llawn ar sgiliau a galluoedd menywod yn y sefydliad drwyddo draw. Mae’r wobr hon yn dathlu sefydliad sydd wedi defnyddio dull rhagweithiol i gau’r bwlch rhwng y rhywiau yn y gweithle. Fe fyddan nhw wedi rhedeg menter lwyddiannus i ddenu, cadw a datblygu menywod yn y sefydliad ac yn gallu dangos yr effaith mae eu gwelliannau wedi ei chael ar weithwyr cyflogedig unigol ac ar y sefydliad yn gyffredinol.

enwebu yma nawr!


lawrlwytho ffurflenCyflogwr Chwarae Teg©


Mae gweithleoedd yn newid. Mae sefydliadau blaengar yn newid y ffordd maen nhw’n gweithio trwy ddefnyddio arferion arloesol newydd sy’n galluogi menywod i dyfu a ffynnu. Trwy weithio’n wahanol, maen nhw’n elwa ar well cynhyrchiant a staff hapus ac maen nhw’n gyflogwr o ddewis i fenywod. Bydd ein gwobr Cyflogwr Chwarae Teg© yn dathlu sefydliadau sy’n defnyddio arferion gweithio modern i sicrhau eu bod yn manteisio ar sgiliau eu holl staff. Bydd yr enillydd yn gallu dangos tystiolaeth o well ymgysylltu â staff, mwy o gynhyrchiant a boddhad rhagorol ymhlith cwsmeriaid. Mae busnesau ‘tarfu’ yn defnyddio technoleg, patrymau gweithio hyblyg/seiliedig ar ganlyniadau ac amgylcheddau gwaith arloesol i ddiwallu anghenion y sefydliad yn well.

enwebu yma nawr!


lawrlwytho ffurflen