Doedd dim amser i golli!

Rwyf newydd ddychwelyd o ddigwyddiad Diwrnodau Agored yr UE yn llawn brwdfrydedd ar ôl cyfarfod â chymaint o bobl o’r un anian a oedd yn awyddus i rannu eu syniadau ledled Ewrop.

Hanner awr ar ôl cyrraedd canol Brwsel, fe wnes i gyfarfod â’n ffrindiau o Brifysgol Lahti yn y Ffindir i drafod sut mae ein gwaith yn gorgyffwrdd a sut y gallwn ni gefnogi ein gilydd ymhellach.

Maen nhw wedi cynnal rhai prosiectau gwych ac maen nhw’n awyddus i adeiladu ar y llwyddiant hwn, gan gynnwys eu prosiect Entre Akatemia ysbrydoledig a ddaeth ag academyddion, entrepreneuriaid a gwahanol bobl eraill ynghyd yn y gymuned i ddatrys problemau cyffredin.

Yn y prynhawn, fe wnes i gyfarfod â Derek Vaughan ASE (Llafur) i hyrwyddo prosiect newydd Cenedl Hyblyg 2 ac i weld sut mae cydraddoldeb rhywiol mewn cyflogaeth yn cael ei gefnogi gan yr UE.

Roedd hwn yn gyfle gwych i weld adeilad Senedd Ewrop, i ofyn cwestiynau ac i weld sut y gallwn ni gefnogi gwaith ASEau Cymru.

Yn ogystal, roedd y grŵp Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) y gwnes i gyfarfod ag ef ar yr ail ddiwrnod yn hynod ddefnyddiol ac yn gefnogol o waith Chwarae Teg.

Diolch yn fawr i Swyddfa Helsinki ym Mrwsel am fy ngwahodd i’w sesiwn rwydweithio i ddysgu mwy am fentrau newydd yn y Ffindir. Roedd yn doriad braf o’r gweithdai ac roedd hi’n ddiddorol cael clywed y gwahanol safbwyntiau.

Dros y diwrnodau dilynol, mi fues i mewn gwahanol weithdai i gryfhau gwaith trawswladol Chwarae Teg ac i sicrhau ein bod ni’n gweithio yn y ffordd fwyaf effeithiol ac yn mesur yr effeithiau gwerthfawr y mae’r gwaith hwn yn eu cael.

Roedd y gweithdai’n cael eu cynnal ledled Brwsel ac roedd hi’n dipyn o her i mi ddod o hyd iddyn nhw ond roedd staff Diwrnodau Agored, a’r holl bobl leol a roddodd gyfarwyddiadau i mi pan oeddwn i ar goll, yn fwy na pharod i helpu.

Os oes gennych chi ddiddordeb yn sut mae’r UE yn gweithio a’ch bod am ddysgu mwy am y cyllid sydd ar gael ar gyfer gwaith trawswladol, rwy’n eich argymell i fynd i ddiwrnodau agored y flwyddyn nesaf.

Mae am ddim ac wedi’i drefnu yn ôl thema, felly rydych chi’n siŵr o gyfarfod â phobl o bob cwr o Ewrop sy’n gweithio ar themâu tebyg i chi.

Rwy’n credu’n gryf bod rhannu syniadau gyda phobl o wledydd eraill o bryd i’w gilydd yn dda i’r enaid, ac yn ein hatgoffa ni bod gennym ni broblemau cyffredin ledled Ewrop a’n bod ni’n fwy tebygol o’u goresgyn os byddwn ni’n gweithio gyda’n gilydd.

Ysgrifennwyd gan Amy Kordiak, @AmyKordiak.