Drwy gael mwy o fenywod yn rôl-fodelau mewn sectorau anhraddodiadol gallwch fynd i’r afael â gwahanu ar sail rhyw mewn prentisiaethau.

Mae prentisiaethau yn elfen allweddol o’r agenda sgiliau. Maent yn cynnig dewis arall da yn lle Prifysgol ac yn gyfle i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar ein heconomi.

Mae’r Wythnos Prentisiaethau eleni yn dangos sut y gall prentisiaeth fynd â chi i unrhyw le ac yn cynnig cyfle i bobl ifanc, entrepreneuriaid a busnesau godi i’r brig.

Ond, os mai merch ydych chi, rydych chi’n dal i fod llawer llai tebygol o ddilyn prentisiaeth ym maes peirianneg, adeiladu neu weithgynhyrchu.

Mae bechgyn a merched yn dal i ddilyn llwybrau gyrfaoedd traddodiadol iawn mewn prentisiaethau.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cydnabod hyn ac yn parhau i ymrwymo i fynd i’r afael â’r achosion sydd wrth wraidd y gwahanu hwn.

Mae’r achosion yn amrywio ond yn graidd i’r cyfan mae’r gred barhaus bod rhai swyddi yn fwy addas i ddynion ac eraill yn fwy addas i fenywod.

Bydd gweithio i oresgyn y canfyddiadau ar sail rhywedd ledled cymdeithas yn helpu i fynd i’r afael â’r gwahanu sy’n amlwg mewn dewisiadau prentisiaethau.

Rhan allweddol o hyn fydd cynyddu nifer y menywod sy’n gweithio mewn sectorau anhraddodiadol a nifer y menywod mewn swyddi arwain yn y sectorau hyn.

Cenedl Hyblyg 2.

Er mwyn helpu i gyflawni hyn mae Chwarae Teg yn gweithio gyda’r naw sector blaenoriaeth yng Nghymru1, llawer ohonynt yn rhai na fyddai’n cael eu hystyried fel rhai traddodiadol i fenywod, fel rhan o’n prosiect Cenedl Hyblyg 2.

Mae’r prosiect hwn, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru, yn cynorthwyo menywod i symud i swyddi arwain ac yn cefnogi busnesau i ddatblygu diwylliannau gweithle sy’n galluogi pawb i gyflawni eu potensial yn llawn.

Drwy wneud hyn gobeithio y gwelwn ni effaith gadarnhaol ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau gan ddangos hefyd nad oes unrhyw sector ar gau i fenywod.

1Y sectorau blaenoriaeth yw deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch; adeiladu; diwydiannau creadigol; ynni a’r amgylchedd; gwasanaethau ariannol a phroffesiynol; bwyd a ffermio; TGCh; gwyddorau bywyd; a thwristiaeth.

Perthnasol.

Codio ar gyfer genod – beth yw’r gyfrinach fawr?

Menywod mewn pynciau STEM: Chwalu’r mythau.

Normau diwylliannol a datblygiad gwyddonol merched.

Gan Natasha Davies. Twitter: @daviesna2.