Y newyddion! Cenedl Hyblyg 2: Bant â ni!

Cenedl Hyblyg 2 yn cynnwys Rhaglen Busnes ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig a Rhaglen Datblygu Gyrfa ar gyfer menywod.

Ewch i wefan Cenedl Hyblyg 2, AR GYFER CYFLOGWYR. AR GYFER MENYWOD.

Meini prawf cymhwyster. Ffurflen Gais – Y Rhaglen Menywod: lawrlwytho ( Dogfen Word ).


 

Drwy gymryd rhan yn Cenedl Hyblyg 2, gallwch edrych ymlaen at nifer o fanteision gwerthfawr a fydd yn helpu i’ch rhoi ar y trywydd iawn i ddatblygu’ch gyrfa yn effeithiol.

Cenedl Hyblyg 2: ar gyfer pwy mae’r rhaglen?

Mae’r manteision hyn yn cynnwys:

 • Meithrin a gwella sgiliau allweddol sy’n cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan gyflogwyr.
 • Hwb i’ch hyder i wneud cais am swyddi uwch.
 • Y cyfle i ddysgu mewn amgylchedd cefnogol iawn gyda menywod o’r un meddylfryd â chi.
 • Cyngor a chefnogaeth gan ein tîm o diwtoriaid arbenigol.
 • Ennill cymhwyster Arweinyddiaeth a Rheoli achrededig.
 • Gwella eich potensial gyrfaol yn yr hirdymor.
 

Bydd Cenedl Hyblyg 2 yn wych i chi os ydych yn awyddus i feithrin eich sgiliau a dechrau symud tuag at eich rôl reoli neu oruchwylio gyntaf.

O brofiad, rydym yn gwybod bod y menywod sy’n cymryd rhan yn Cenedl Hyblyg yn magu hyder, yn datgloi eu potensial i ddatblygu eu gyrfaoedd, yn gwella eu sgiliau ac yn ennill cymwysterau achrededig.

Efallai mai dyma’ch cyfle chi i drawsnewid eich gyrfa gyda Cenedl Hyblyg 2, a’r cwbl sydd angen i ni ei wneud yn gyntaf yw sicrhau eich bod yn bodloni’r meini prawf cymhwysedd yn llawn.

Mae hyn yn cynnwys yr angen i fod mewn gwaith cyflog ac yn gweithio yn un o’r sectorau canlynol ar hyn o bryd:

 1. Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch.
 2. Adeiladu.
 3. Diwydiannau Creadigol.
 4. Ynni a’r Amgylchedd.
 5. Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol.
 6. Bwyd a Ffermio.
 7. Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.
 8. Gwyddorau Bywyd.
 9. Y sector Twristiaeth.
 

Os ydych chi’n gweithio yn un o’r sectorau hyn, llenwch y ffurflen hon: Meini prawf cymhwyster. Ffurflen Gais – Y Rhaglen Menywod (Dogfen Word).

Dychwelwch y post at: Chwarae Teg, “Cenedl Hyblyg 2”, Llawr 1af, Llys Angor, Heol Keen, Caerdydd, CF24 5JW.
Neu dychwelwch drwy e-bost at: an2@chwaraeteg.com gyda Pwnc “Cais Cenedl Hyblyg 2”.

 

Bydd ein tîm wedyn yn gwirio eich cais, yn cadarnhau os ydych wedi bodloni’r meini prawf cymhwysedd ac yna’n cysylltu â chi i adael i chi wybod beth yw camau nesaf y broses.

 

Mae Cenedl Hyblyg 2 yn cael ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru a’i nod yw helpu 2,750 o fenywod ar draws Cymru dros y tair blynedd nesaf ac mae hyn yn golygu y bydd y galw mawr am leoedd ar Cenedl Hyblyg 2.

Felly, rydym yn eich annog i wneud cais cyn gynted ag y bo modd am le mewn carfan yng NGHONWY, PEN-Y-BONT ar OGWR a RHONDDA CYNON TAF.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Cenedl Hyblyg 2 anfonwch e-bost atom yn an2@chwaraeteg.com, neu ffoniwch 0300 365 0445*.

 

* For land-line or mobile Free Call Packages, calling this number is free of charge. Otherwise, calls from landlines are typically charged up to 9p per minute; calls from mobiles may vary. Please check with your mobile provider.