Gweithio YN eich busnes?

Dwi wedi gweld cymaint o fusnesau bach a chanolig dros y blynyddoedd ac wedi cael profiad uniongyrchol o bwysigrwydd cydbwyso gwaith AR a gwaith YN y busnes.

Dwi’n ymddiddori’n fawr mewn twf a datblygiad busnes ac wedi gweld hyn yn cael ei wneud yn wych, ac yn wael iawn. Dwi wedi gweld hyn gan fy mod i wedi gweithio yn fy musnes i fy hun ac wedi gweithio i/gyda llawer o bobl eraill. Gallwch gyfnewid geiriau i fod yn addas i unrhyw sefyllfa e.e. gall y gair cwsmer olygu cleient, gall “gwasanaeth” ymwneud â chynnyrch hefyd. Gallwch ddefnyddio hyn gydag adrannau mewn sefydliadau mawr, neu gyda newidiadau sylfaenol i’r hyn rydych chi’n ei ddarparu, bron fel petaech chi’n rhedeg busnes newydd. Mae’r cylchoedd yr un fath fwy neu lai beth bynnag fo’r sefyllfa.

Yn nyddiau cynnar busnes, mae yna bwyslais ar Gyfarwyddwyr a Rheolwyr yn gweithio YN y busnes – mae pawb wrthi’n gweithio wrth i’r busnes lamu o un argyfwng i’r llall, yn eithaf di-drefn. Gydag amser, mae rhywfaint o arferion “da” yn ymddangos, gydag ymddygiad llai gwyllt ac mae pethau’n dechrau tawelu yn y pen draw. Mae gwersi tymor byr yn cael eu nodi ac yn dechrau cael eu hymgorffori, profiad cwsmeriaid yn gwella a staff yn dueddol o setlo.

Mae tueddiad yn y cyfnod hwn i dderbyn mai dyma sut bydd y busnes yn gweithio.

Rydych chi’n dal YN y busnes, yn dal i wneud pethau ac yn dal i ymateb. Mae busnesau’n amrywio’n fawr o ran faint o amser maen nhw’n ei gymryd i gyrraedd y pwynt hwn, o ychydig fisoedd i ychydig flynyddoedd. Fodd bynnag, wrth i chi gyrraedd y cam lle mae’r busnes wedi setlo, y peth clyfar i’w wneud yw gweithio AR eich busnes.

Gweithio AR eich busnes?

Mae gweithio AR eich busnes yn lefel gweithgarwch busnes cwbl newydd a allai deimlo’n ddieithr ar y dechrau. Dwi’n gwybod mod i wedi teimlo fel hyn pan ddechreuais i weithio fel hyn. Mae’n golygu cymryd amser i fyfyrio. Dyma ychydig o syniadau ar sut i wneud hyn.

EDRYCH YN ÔL – Dechreuwch drwy edrych yn ôl ar ble ddechreuodd eich busnes a ble rydych chi erbyn hyn, gwerthfawrogwch y daith. Gofynnwch i chi’ch hun, a ydw i wedi cyflawni’r hyn ro’n i am ei gyflawni? Ydy’r busnes yn cyflawni’r hyn ro’n i wedi bwriadu iddo ei gyflawni? Pa wersi wnaethon ni eu dysgu/beth dwi wedi’i newid?

PWYSO A MESUR – Yna, ewch ati i bwyso a mesur ble rydych chi arni ar hyn o bryd. Gwerthfawrogwch eich cwsmeriaid a’ch staff. Ydych chi’n darparu’r hyn y mae cwsmeriaid ei eisiau? Ydych chi’n gwybod beth maen nhw’n ei ddisgwyl/angen/ddymuno? Oes gennym ni’r staff priodol yn y swyddi priodol sydd â’r sgiliau priodol? A oes gan staff gydbwysedd rhwng bywyd a gwaith? Beth yw cymhareb cadw fy staff?

EDRYCH YMLAEN – Yna, edrychwch i’r dyfodol a meddwl yn hirdymor am ddiogelu’ch busnes ar gyfer y dyfodol. Pwy sy’n cystadlu yn eich erbyn – beth arall maen nhw’n ei gynnig i’w staff a’u cwsmeriaid sy’n well? Pa ffrydiau incwm eraill allaf i eu cyflawni gan ddefnyddio’r un adnoddau? Alla i gynnal y busnes yn y tymor hir neu a oes angen i ni esblygu? Ydyn ni’n gwneud y defnydd gorau o dechnoleg?

Canlyniad hyn fydd golwg newydd sbon ac ymwybyddiaeth ohonoch chi a’ch busnes. Mae myfyrio yn arfer mor bwerus, po fwyaf y gwnewch chi hyn, hawsa’n byd fydd hi. Mae rhai’n myfyrio’n naturiol, mae’n dod yn ail natur iddyn nhw, tra bod eraill angen cynllunio i wneud hynny.

Efallai y bydd angen cymorth arnoch chi…

Un ffordd o fyfyrio ar y “bobl” yn eich busnes yw dechrau sgwrs gyda phobl fel fi, fel Partner Cleient yn Chwarae Teg. Rydym yn arbenigo mewn myfyrio busnes drwy arolwg ymgysylltu â staff a meincnodi’ch busnes yn erbyn lefelau Gwobrau Cyflogwyr Chwarae Teg.

Bydd gweithio AR eich busnes a rhoi eich staff mewn lle canolog, yn galluogi’ch timau i ddatblygu a byddwch yn gweld “pethau” gwych yn dechrau digwydd. Mae hyn yn effeithio ar brofiad y cleient/cwsmer a’ch elw yn y pen draw.

Ydych chi’n barod?

Gadewch i ni edrych ar bethau, fel pâr newydd o lygaid a’ch helpu chi i fyfyrio ar eich systemau pobl. Rydym yn sicrhau bod cydraddoldeb rhywiol yn ganolog i’n holl waith ac wrth ein bodd yn cyfarfod busnesau sy’n barod i weithio gyda ni. Hawliwch eich pecyn ymgynghoriaeth a ariennir a dechreuwch fyfyrio i weithio AR eich busnes.

Cysylltwch â ni

helen.hare@chwaraeteg.com / 0300 365 0445