Lle’r Fenyw mewn Penodiadau Cyhoeddus

Mae’r astudiaeth yn cynnwys 57 o gyrff cyhoeddus. Menywod yw 40% o gyfarwyddwyr neu aelodau pwyllgor cynghori’r cyrff hyn sy’n nifer calonogol.


 Ffotograff i'r wasg. Tu mewn. O'r chwith i'r dde. Cyfranogwr prosiect Cenedl Hyblyg Chwarae Teg, Jeff Cuthbert AC, Joy Kent - Prif Weithredwr Chwarae Teg.

Amrywiaeth a phenodiadau cyhoeddus

Mae Lle’r Fenyw mewn Penodiadau Cyhoeddus yn darparu meincnod ar gyfer cynrychiolaeth menywod mewn swyddi arweinyddiaeth mewn cyrff cyhoeddus, sef swyddi y mae Gweinidogion Cymru yn penodi ar eu cyfer.

Mae llawer iawn o waith ymchwil yn dangos bod amrywiaeth mewn arweinyddiaeth yn arwain at sefydliadau mwy effeithiol, arweinyddiaeth fwy deallus yn emosiynol, gwell asesiadau risg ac arloesedd.

Mae’n galluogi sefydliadau i adlewyrchu dyheadau eu rhanddeiliaid yn well – cyllidwyr cyhoeddus, myfyrwyr, staff a chymunedau lleol.

Ymchwilydd ac awdur yr adroddiad hwn yw Norma Jarboe OBE, Cyfarwyddwr Women Count: women-count.org.

 

— Lle’r Fenyw mewn Penodiadau Cyhoeddus — yw’r ail mewn cyfres o adroddiadau sy’n cofnodi cynrychiolaeth menywod mewn rolau gwneud penderfyniadau mewn sectorau amrywiol. Lansiwyd y cyntaf, — Lle’r Fenyw yn y Byd Academaidd —, ym mis Medi 2014.

Mae’r adroddiadau hyn o ganlyniad i’n gwaith ymchwil — Lle’r Fenyw — a oedd yn ymchwilio i brofiad menywod yng Nghymru dros gyfnod o ddeng mlynedd. Maen nhw’n cyfrannu at yr ymgyrch 50/50 erbyn 2020 erbyn 2020 hefyd sydd â’r nod o weld 50% o’r swyddi gwneud penderfyniadau ledled Cymru yn cael eu dal gan fenywod erbyn 2020.

Mae Lle’r Fenyw mewn Penodiadau Cyhoeddus yn rhestru pob corff a benodir yn gyhoeddus o ran cyfranogiad menywod fel cyfarwyddwyr, cadeiryddion byrddau a phwyllgorau, prif weithredwyr ac aelodau timau gweithredol.

Oherwydd amrywiaeth y cyrff cyhoeddus, maen nhw wedi cael eu gosod mewn sawl categori: Cyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, GIG Cymru a phwyllgorau a phaneli cynghori heb eu rheoleiddio. Mae’r astudiaeth yn cynnwys gwybodaeth am nifer fach o benodiadau Comisiynwyr a Swyddi Cyhoeddus eraill hefyd.

Mae’r angen i gynyddu amrywiaeth ymysg penodiadau cyhoeddus yn genedlaethol ac yng Nghymru yn flaenoriaeth gyhoeddus. Mae amrywiaeth o’r fath yn sicrhau bod gan fyrddau cyrff cyhoeddus hyder y cyhoedd drwy adlewyrchu’r bobl y maen nhw’n eu gwasanaethu. Mae targedau wedi’u gosod er mwyn rhoi hyn ar waith a monitro cynnydd.

Mae Llywodraeth y DU wedi gosod targed i sicrhau mai menywod sy’n cael eu penodi i 50% o’r holl benodiadau newydd erbyn 2015 a tharged Llywodraeth Cymru yw cael 40% o fenywod mewn penodiadau cyhoeddus erbyn 2016.

 

Lawrlwythwch y Crynodeb Gweithredol.

Ar gael fel PDF. Ar gael yn Saesneg yn unig.

Crynodeb Gweithredol
 

Lawrlwythwch yr adroddiad llawn, yn cynnwys Rhagair gan Y Fonesig Rosemary Butler AC, a Joy Kent, Prif Weithredwr, Chwarae Teg.

Adroddiad llawn