Lle'r fenyw yn y byd Academaidd: Symud Ymlaen

Yn ein hadroddiad diweddar, “Lle'r Fenyw yn y Byd A cademaidd”, er bod cynnydd wedi'i wneud, gwelwyd bod menywod yn parhau i gael eu tangynrychioli yn y swyddi uchaf ym maes Addysg Uwch ac Addysg Bellach yng Nghymru.


Ffotograff. Allanol. Prif adeilad Prifysgol Caerdydd yn erbyn awyr las llachar clir.

Cydbwysedd rhwng y rhywiau yn dda ar gyfer busnes

Mae’n golygu bod sefydliadau’n gallu manteisio ar ystod ehangach o wybodaeth a phrofiad a bod safbwyntiau gwahanol yn rhan o’r drafodaeth.

Mae’r gwaith rydym yn ei gyflawni’n llwyr gefnogi’r angen economaidd yng Nghymru i fanteisio’n llawn ar sgiliau menywod.

Mae ein hadroddiad yn feincnod. Mae’n fan i gychwyn gweithio er mwyn sicrhau newid ym maes Addysg Uwch (AU) ac Addysg Bellach (A B).

Mae digon o bethau y gall sefydliadau, mudiadau fel Chwarae Teg ac unigolion eu gwneud i newid y darlun hwn a sicrhau bod lle’r fenyw yn y byd academaidd yn gyfartal â lle’r dyn.

Lansiwyd ein hadroddiad yn Abertawe ar 10 Medi (2014), a daeth 45 o gynrychiolwyr ynghyd o’r sectorau AU ac AB.

Gofynnwyd i’n gwahodd edigion feddwl beth allai sefydliadau, mudiadau ac unigolion ei wneud er mwyn rhoi newid ar waith. Mae’r adroddiad hwn yn seiliedig ar yr ymatebion hynny, ac mae’n cyflwyno’r camau nesaf posibl er mwyn helpu i sicrhau cydbwysedd rhwng yr hywiau.

 

Ar gael fel PDF.

Lawrlwythwch yr adroddiad hwn