Lle'r Fenyw

Fel rhan o’n gwaith i gefnogi datblygiad effeithiol menywod yn y gweithlu, rydym wedi comisiynu ein gwaith ymchwil mwyaf sylweddol mewn degawd.


Llun i'r wasg. Tu mewn. Joy Kent, Prif Swyddog Gweithredol Chwarae Teg, ar y chwith, Ken Skates Dirprwy Weinidog dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth - canol, ac Airbus prentis Eleri Oeri, ar y dde.

Man cychwyn

Canfyddiadau allweddol astudiaeth o rolau menywod yng ngweithlu Cymru.

Mae’r astudiaeth wedi helpu i nodi’r ffactorau sy’n effeithio ar allu menywod i gael mynediad i’r gweithle, parhau i weithio a symud ymlaen yn eu gyrfa.

Mae’r canfyddiadau’n rhoi cyfle i Chwarae Teg, y llywodraeth, diwydiant a’r byd academaidd adolygu arferion cyfredol, datblygu polisïau ac ystyried deddfwriaeth i herio’r rhwystrau hyn er mwyn sicrhau bod menywod yn gallu parhau i ddatblygu a chamu ymlaen yn gadarnhaol yn economi Cymru.

 

Daeth pum maes allweddol i’r amlwg yn sgil y gwaith ymchwil:

  • Menywod yn y gweithlu.
  • Cydraddoldeb rhywiol yn y gweithle.
  • Sgiliau a Chynnydd yn y gwaith.
  • Cydbwyso gwaith a gofal.
  • Mynd i’r afael â chydraddoldeb rhywiol.
 

Credwn fod canfyddiadau’r ymchwil yn fan cychwyn ar gyfer gwaith wedi’i dargedu i gefnogi menywod ymhellach yn y gweithle a thros y misoedd nesaf byddwn yn cymryd rhan mewn trafodaethau ledled Cymru i drafod y canfyddiadau.

Bydd hyn yn ein helpu i ddiffinio cyfeiriad ein gwaith ymgysylltu a’n gwaith polisi ledled Cymru.

Gallwch chi gymryd rhan hefyd, trwy gynnal eich trafodaeth eich hun neu drwy ymuno â thrafodaeth ehangach ar Twitter, LinkedIn a Facebook.

 

Darllenwch yr adroddiad

Lle’r Fenyw ( Medi 2013 ).

Adroddiad cryno: PDF.

Adroddiad llawn: PDF.

Araith gan Huw Lewis, Gweinidog Addysg a Sgiliau*: PDF.

 
Lle’r Fenyw; hanimeiddio, YouTube