Pwysau, Dyrchafiad, Codiadau Cyflog a Chydraddoldeb

Astudiaeth o’r rhwystrau i hyder a llwybrau datblygu menywod yn y gweithle.


Llun i'r wasg. Tu mewn. Seremoni wobrwyo prosiect 'Cenedl Hyblyg'. Abertawe - Mawrth 5 2014. Menyw yn dal darn o bapur gyda 'BE MORE CONFIDENT IN MY SKILLS' ysgrifennwyd ar ei draws.

Hyder a dilyniant menywod

Menywod yw’r rhan fwyaf o raddedigion sefydliadau a ddysg uwch y DU, a menywod yw 48% o’r gweithlu yng Nghymru.

Er gwaetha’r camau tu ag at farchnad lafur mwy cynhwysol a chyfartal, roedd gwaith ymchwil gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth ( ILM ) yn 2013 yn dangos bod bron i dri chwarter o fenywod o’r farn bod rhwystrau ar sail rhyw yn eu hatal rhag cyrraedd y brig ym maes rheoli.

 

 

Hyder yn y gweithle oedd un o’r prif rwystrau a nodwyd.

Dangosodd yr un ymchwil fod dynion yn fwy tebygol na menywod o wneud cais am sw yddi er eu bod ond yn bodloni rhannau o’r disgrifiad swydd; 20% o gymharu ag 14%.

Mae’r ystadegyn hwn yn awgrymu bod yma fater cymhleth a chynnil sy’n anodd ach i’w ddiffinio a mynd i’r afael ag ef, o gymharu â’r rhwystrau eraill, mwy sefydledig, sy’n wynebu menywod yn y gweithle ( fel cyfrifoldeb anghymesur dros ofalu am blant a/neu berthnasau ).

Mae stereoteipio yn dal i effeithio ar brofiad meny wod yn y gwaith. Er bod hyn wedi gwella yn y blynyddoedd diweddar, erys rhai cysylltiadau penodol o hyd – fel y ffaith mai menywod sy’n dal yn bennaf cyfrifol am ofal plant. Mae gwahaniaethau llai amlwg eraill, fel disgwyliadau o ran sut i ymddwyn yn y gwaith, hefyd yn parhau.

Er enghraifft, ystyrir menywod sy’n gweithio’n rhan-amser braidd yn negyddol. Gallai sicrhau llai o ragfarn ar sail rhyw trwy gynnig cyfle i weithio’n rhan-amser, oriau hyblyg, a threfniadau rhannu swydd helpu i leihau hyn a galluogi holl aelodau’r gweithlu i sicrhau cydbwysedd rhwng boddhad gyrfaol ac agweddau eraill ar eu bywydau.

 

Erthygl perthnasol:

Wefan Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth: Ambition and Gender at Work Saesneg yn unig.

 

Ar gael fel PDF.

Lawrlwythiad yr adroddiad hwn