Teithiau Menywod sy’n Gweithio

Teithiau Menywod sy’n Gweithio: Crynodeb Gweithredol ac Argymhellion


Teithiau Menywod sy’n Gweithio

Mae cost, dull a phellter teithio i’r gwaith yn ystyriaethau pwysig i bawb wrth chwilio am waith, ond beth yw’r gwahaniaethau i ddynion a menywod?

 

Mae nifer y dynion a’r menywod sy’n cymudo mewn car bron yn gyfartal

Yn y gorffennol, arferai cryn dipyn mwy o ddynion na menywod ddefnyddio’r car i deithio i’r gwaith. Mae ystadegau diweddar, fodd bynnag, yn dangos bod y ffigur hwnnw’n fwy cyfartal, gyda 65% o ddynion a 63% o fenywod yn defnyddio’r dull hwn o deithio erbyn heddiw. Mae hyn yn golygu bod llai o fenywod yn dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus i fynd i’r gwaith.

Fodd bynnag, menywod economaidd anweithgar yw’r grŵp lleiaf tebygol o fod â char at eu defnydd, sy’n lleihau eu cyfleoedd i chwilio am waith.

Mae pellteroedd cymudo yn sail I stereoteipio rhwng y rhywiau

Mae dynion yn teithio’n bellach ac yn fwy tebygol o ennill mwy o gyflog, gan ategu’r syniad mai nhw yw’r penteulu. Mae menywod, ar y llaw arall, yn fwy tebygol o weithio’n nes adref ac yn rhan-amser, sy’n golygu ei bod hi’n fwy cyfleus iddyn nhw ysgwyddo’r prif gyfleusterau domestig a gofal.

Cosbau i weithwyr rhan-amser

Pobl sy’n teithio amlaf sy’n dueddol o elwa ar docynnau teithio trafnidiaeth gyhoeddus. Gan mai menywod yw’r rhan fwyaf o weithiwyr rhan-amser, maen nhw dan anfantais gan nad ydyn nhw’n elwa ar y gostyngiadau mwyaf.

Teithiau menywod sy’n gweithio

Mae adroddiad newydd Chwarae Teg, — Teithiau Menywod sy’n Gweithio —, yn cynnig cipolwg ar y sefyllfa yng Nghymru ar hyn o bryd, o ran patrymau cymudo dynion a menywod ac yn cynnig rhai argymhellion ar sut i wella trafnidiaeth

 

Lawrlwythwch

Teithiau Menywod sy’n Gweithio. ( Medi 2016 ).

Lawrlwytho’r Adroddiad llawn: PDF.

Crynodeb Gweithredol ac Argymhellion: PDF.

 
Adroddiad llawn